Chức năng - Nhiệm vụ

1. Chức năng

Viện có chức năng kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng an toàn thực phẩm; chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong hệ thống kiểm nghiệm thực phẩm trên phạm vi cả nước; tổ chức thực hiện hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực được phân công; thông tin truyền thông và triển khai các hoạt động dịch vụ khoa học kỹ thuật phù hợp với lĩnh vực của Viện.

2. Nhiệm vụ

- Kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng an toàn thực phẩm:

          - Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ.

          - Chỉ đạo tuyến và chuyên môn kỹ thuật.

          - Đào tạo, bồi dưỡng.

          - Hợp tác quốc tế.

          - Thông tin truyền thông

- Triển khai các dịch vụ công trong lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng, an toàn thực phẩm

3. Quyền hạn

  1. Tự chủ trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao và tuân thủ theo quy định của pháp luật.
  2. Lấy mẫu thực phẩm của các cơ sở sản xuất, lưu thông, phân phối, bảo quản thực phẩm trong cả nước để phục vụ cho công tác kiểm nghiệm chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.           
  3. Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu, vật liệu phục vụ hoạt động chuyên môn của Viện khi cần.
  4. Yêu cầu các đơn vị kiểm nghiệm thực phẩm trong ngành y tế định kỳ hoặc đột xuất báo cáo năng lực hoạt động và kết quả kiểm nghiệm chất lượng an toàn thực phẩm để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế, các cơ quan cấp trên và các cơ quan có liên quan.
  5. Tham gia kiểm tra, giám sát, đánh giá các cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm về chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật và kiến nghị những giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bổ sung vào thực phẩm, dụng cụ,vật liệu tiếp xúc với thực phẩm.
  6. Thực hiện các dịch vụ tư vấn, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ phân tích, kiểm định, kiểm nghiệm,hiệu chuẩn và các dịch vụ khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật khi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có yêu cầu.
  7. Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, mời chuyên gia trong nước và nước ngoài tham gia các lĩnh vực hoạt động của Viện theo quy định của pháp luật.
  8. Sản xuất, phân phối, cung ứng chất chuẩn, chất đối chiếu hóa học, sinh học, mẫu chuẩn, mẫu thử nghiệm, bộ xét nghiệm nhanh và động thực vật thí nghiệm.
  9. Thu phí, lệ phí, giá dịch vụ kiểm nghiệm thực phẩm và các dịch vụ khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện tại, Viện đang thực hiện hoạt động kiểm nghiệm đối với các hàng hóa sau:

+ Thực phẩm

+ Nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

+ Nước, môi trường

+ Bao bì, vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

+ Thực phẩm biến đổi gen (GMO)

+ Độc chất, dị nguyên

+ Thức ăn chăn nuôi

+ Vật liệu dệt

+ Kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm, đánh giá nguy cơ về an toàn thực phẩm

+ Kiểm nghiệm, đánh giá, chứng nhận tính an toàn của các chất hóa học và sinh học sử dụng trong chuỗi thực phẩm;

+ Kiểm nghiệm các chỉ tiêu khó, phức tạp, vượt quá khả năng kỹ thuật của các địa phương

Một số hoạt động thế mạnh của Viện:

+ Hợp chuẩn - Hợp quy - Giám định

+ Thử nghiệm thành thạo

+ Tư vấn

+ Nghiên cứu

+ Đào tạo

+ Chuyển giao công nghệ

- Các dịch vụ khác