Chức năng - Nhiệm vụ

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia hoạt động theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 2456/QĐ-BYT ngày 09/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

          1. Chức năng:

          - Kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến sản xuất thực phẩm trong nước và nhập khẩu.

          - Thực hiện vai trò trọng tài cấp quốc gia trong lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

          - Đánh giá nguy cơ về vệ sinh an toàn thực phẩm.

          - Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và đánh giá năng lực các phòng kiểm nghiệm về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trên toàn quốc.

          - Nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ chuyên ngành và tổ chức các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

          2. Nhiệm vụ:

          - Kiểm nghiệm, đánh giá chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

          - Nghiên cứu khoa học.

          - Chỉ đạo tuyến.

          - Đào tạo.

          - Hợp tác quốc tế.

          - Tư vấn, chuyển giao, chứng nhận, công chứng.

 

          3. Quyền hạn:

          - Tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao.

          - Lấy mẫu thực phẩm của các cơ sở sản xuất, lưu thông, phân phối, bảo quản thực phẩm trong cả nước để phục vụ công tác kiểm nghiệm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. thực phẩm trong cả nước để phục vụ công tác kiểm nghiệm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

          - Đề nghị cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp, cung cấp các tài liệu phục vụ Viện khi cần thiết.

          - Thực hiện các dịch vụ tư vấn, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, dịch vụ phân tích kiểm nghiệm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

          - Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, mời chuyên gia trong nước và nước ngoài tham gia lĩnh vực hoạt động của Viện theo quy định của pháp luật.

          - Thu phí, lệ phí kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và các dịch vụ khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

            Hiện tại, Viện đang thực hiện hoạt động kiểm nghiệm đối với các hàng hóa sau:

+ Thực phẩm

+ Nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

+ Nước, môi trường

+ Bao bì, vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

+ Thực phẩm biến đổi gen (GMO)

+ Độc chất, dị nguyên

+ Thức ăn chăn nuôi

+ Vật liệu dệt

Một số hoạt động thế mạnh của Viện:

+ Hợp chuẩn - Hợp quy - Giám định

+ Thử nghiệm thành thạo

+ Tư vấn 

+ Nghiên cứu 

+ Đào tạo 

+ Chuyển giao công nghệ

-Các dịch vụ khác