Ban lãnh đạo

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

 

VIỆN TRƯỞNG:

PGS.TS. Lê Thị Hồng Hảo

 

Phụ trách chung

 

Tel: 024 3971 6140

                                   

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÓ VIỆN TRƯỞNG:

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

Phụ trách chuyên môn

 

Tel: 024 3971 5016

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÓ VIỆN TRƯỞNG:

TS. Trần Cao Sơn

 

Phụ trách chuyên môn

 

Tel: 024 972 9500

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.