Ban lãnh đạo

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

 

 

VIỆN TRƯỞNG:

PGS.TS. Lê Thị Hồng Hảo

 

Phụ trách chung

 

Tel: 043.971 6140

                                   

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÓ VIỆN TRƯỞNG:

TS. Trần Văn Sơn

 

Phụ trách kinh tế

 

Tel: 043.972 9500

 

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.