Ban lãnh đạo

                  VIỆN TRƯỞNG:  PGS.TS. Lê Thị Hồng Hảo

Tel: 024 3971 6140

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG:  TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Tel: 024 3226 2213

 

PHÓ VIỆN TRƯỞNG:  TS. Trần Cao Sơn
Tel: 024 3972 9500