I- Phân tích GMO, DNA, protein

 • Phát hiện GMO bằng phương pháp sàng lọc các yếu tố như P35S, T-NOS
 • Phát hiện và định lượng từng dòng sự kiện GMO chuyên biệt (đậu tương GTS 40-3-2, các dòng ngô MON 810, MON 89034, MON 863, Bt 176, Bt 11, GA21, NK 603, TC 1507, T25, MON 88017…)
 • Phát hiện GMO dựa trên protein CP4-EPSPS
 • Phát hiện gen đặc trưng loài Lec (đậu tương), gen Hmg (ngô)
 • Phát hiện các DNA động vật (trâu, bò, gà, lợn, dê, cừu, ngựa...) trong thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, thức ăn chăn nuôi ...
 • Xác định tỉ lệ các loại thịt trong thực phẩm chế biến
 • Phát hiện DNA động vật ở thực phẩm chay
 • Phát hiện và định lượng Collagen type 2 trong thực phẩm chức năng
 • Phát hiện sữa bột trong sản phẩm sữa tươi

II- Các dịch vụ kiểm nghiệm khác:

 • Kiểm tra biểu hiện gen và protein của con đường dẫn truyền tín hiệu Insulin ở thuốc và thực phẩm chức năng (TPCN hỗ trợ điều trị bênh tiểu đường…).
 • Kiểm tra biểu hiện gen và protein của con đường dẫn truyền tín hiệu Toll like receptor ở thuốc và thực phẩm chức năng.
 • Các dịch vụ đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực.

III- Phương pháp phân tích:

ISO, TCVN, JRC, SOP

 

IV- Thành tích:

Đạt liên phòng quốc tế Malaysia –Asean năm 2014 các chỉ tiêu phát hiện đậu tương và ngô biến đổi gen dựa trên P35S, T-NOS, protein CP4-EPSPS, đậu tương GTS 40-2-3, ngô các dòng Bt 11, Bt 176, MON 810, MON 863, MON 88017, NK 603, GA21, TC 1507.

Đạt liên phòng quốc tế GMO Italia – EU năm 2015 chỉ tiêu định lượng đậu tương biến đổi gen dòng GTS 40-3-2.

Đạt liên phòng quốc tế GMO Italia – EU năm 2016 chỉ tiêu định lượng ngô biến đổi gen dòng TC1507 trong bột bánh pancake.

Các bài báo công bố quốc tế về thuốc và thực phẩm chức năng tại các link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=le+thi+kim+chung

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toshio+Hosaka