Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia là đơn vị trọng tài về kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước. Viện luôn duy trì các hoạt động đánh giá sự phù hợp tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế như TCVN ISO/IEC 17025, TCVN ISO/IEC 17020, TCVN ISO/IEC 17065.

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (sau đây gọi là Viện) đã được Văn phòng công nhận Việt Nam công nhận năng lực phòng thử nghiệm phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2007, với mã số VILAS 203.

Trong hoạt động giám định Viện được công nhận Văn phòng công nhận Việt Nam công nhận phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012, với mã số VIAS 023.

Trong hoạt động chứng nhận Viện được công nhận Văn phòng công nhận Việt Nam công nhận phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012, với mã số VICAS 024-product.

Hàng năm Viện tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo cho các đơn vị kiểm nghiệm tuyến tỉnh/ thành phố và các chương trình theo yêu cầu của các phòng thử nghiệm nước và thực phẩm. Các chương trình thử nghiệm thành thạo được tổ chức tuân thủ theo yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17043.

Hiện Viện đang xây dựng và hoàn thiện việc đánh giá chứng nhận hệ thống theo TCVN ISO/IEC 17021.

Các hệ thống quản lý chất lượng của Viện được xây dựng tích hợp và đồng bộ, dễ dàng thực hiện và áp dụng.

Viện được Bộ Y tế chỉ định là đầu mối liên hệ của Việt Nam với Ủy ban phòng thí nghiệm thực phẩm ASEAN.

Bên cạnh đó, để đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật của một phòng thí nghiệm phục vụ quản lý  nhà nước, Viện tuân thủ các yêu cầu về mặt kỹ thuật, do đó Viện đã được thừa nhận của các Bộ ngành liên quan như: Bộ Y tế, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ. Sự thừa nhận của các Bộ ngành thể hiện qua các chứng nhận, quyết định sau.

Các chứng nhận, quyết định liên quan:

Số hiệu Trích dẫn
A-1363

Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ

696/QĐ-ATTP

Quyết định chỉ định Viện là đơn vị kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước theo thông tư 20 của BYT ngày 11/11/2020

5455/QĐ-BYT

Quyết định giao bổ sung nhiệm vụ cho Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19 ngày 28/12/2020

5176/QĐ-BYT

Quyết định chỉ định Viện là cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của BYT ngày 01/11/2019

4941/QĐ-BYT

Về việc thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế ngày 10/08/2018

3261/QĐ-BCT Quyết định chỉ định Viện là đơn vị kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước theo thông tư 20 của BCT ngày 7/9/2018
1620/QĐ-BCT Quyết định chỉ định Viện là cơ sở kiểm nghiệm kiểm chứng về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của BCT ngày 11/6/2019
773/QĐ-BCT Quyết định chỉ định cơ quan KTNN về ATTP đối với thực phẩm NK thuộc quản lý của BCT ngày 29/03/2019
80/QĐ-QLCL Quyết định chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của BNN & PTNT ngày 6/4/2020
603/QĐ-VSDTTƯ Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận năng lực xét nghiệm khẳng định vi rút SARS-CoV-2 cho Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương ngày 24/6/2021
118/QĐ-CN-TĂCN Quyết định chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực thức ăn chăn nuôi ngày 19/4/2109
443/QĐ-CN-TĂCN Quyết định về việc chỉ định tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng TĂCN nhập khẩu ngày 26/10/2018
269/QĐ-CN-TĂCN Về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy lĩnh vực thức ăn chăn nuôi ngày 10/9/2020
122/GCN-CN-TĂCN Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận - Cục chăn nuôi ngày 10/9/2020
1619/ QĐ-BVTV-KH Quyết định về việc chỉ định Tổ chức chứng nhận sự phù hợp chất lượng thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc thực vật nhập khẩu thuộc diện phải kiểm dịch thực vật của Cục Bảo vệ thực vât ngày 26/06/2019
703/QĐ-BVTV-KH Quyết định về việc thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón ( 703/QĐ-BVTV-KH ngày 21.4.2020) ngày 21/04/2020
3838//QĐ-BKHCN Giấy chứng nhận phòng thí nghiệm đủ điều kiện nghiên cứu về sinh vật biến đổi gen ngày 29/12/2017
894.2020/QĐ-VPCNCL Quyết định công nhận ISO/IEC 17025 ngày 17/11/2020
1005.2020/QĐ-VPCNCL Chứng chỉ công nhận có đủ năng lực giám định phù hợp theo các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 (TCVN ISO/IEC 17020:2012)
1005.2020/QĐ-VPCNCL Quyết định công nhận ISO/IEC 17020 ngày 17/12/2020, số hiệu 1005.2020/QĐ-VPCNCL
309.2019/QĐ-VPCNCL Quyết định công nhận ISO/IEC 17020 ngày 14/5/2019
354.2018/QĐ-VPCNCL Quyết định công nhận ISO/IEC 17065 ngày 24/7/2018
294.2021/QĐ-VPCNCL Chứng chỉ và Quyết định công nhận ISO 17065
67.2020/QĐ-VPCNCL Quyết định công nhận ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003 ngày 5/2/2020
  Phạm vi công nhận mới của hệ thống ISO 17043 về Tổ chức các chương trình TNTT
  Thừa nhận kết quả chương trình TNTT do Viện tổ chức 
1085/TĐC-HCHQ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm - NĐ 107 ngày 19/4/2019
2106/TĐC-HCHQ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm - NĐ 107 (bổ sung) ngày 18/07/2019
2396/TĐC-HCHQ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm - NĐ 107 (bổ sung) ngày 08/08/2019
2780/TĐC-HCHQ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm - NĐ 107 (bổ sung) ngày 09/09/2019
455/TĐC-HCHQ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm - NĐ 107 (bổ sung) ngày 25/02/2020
911/TĐC-HCHQ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm - NĐ 107 (bổ sung) ngày 30/03/2020
1107/TĐC-HCHQ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm - NĐ 107 (bổ sung) ngày 16/04/2020
2515/TĐC-HCHQ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm - NĐ 107 (bổ sung) ngày 07/08/2020
4304/TĐC-HCHQ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 4304/TĐC-HCHQ ngày 21/12/2020
802/TĐC-HCHQ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 802/TĐC-HCHQ ngày 23/3/2021
3644/TĐC-ĐL Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường ngày 5/11/2020
2936/TĐC-HCHQ Giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận ngày 14/11/2017
172/TĐC-HCHQ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý ATTP ISO 22000 ngày 17/01/2020

1823/TĐC-HCHQ

1366/TĐC-HCHQ

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định - NĐ 107 ngày 25/06/2019 & ngày 11/5/2020

1506/TĐC-HCHQ

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm bổ sung ngày 24/5/2021
1850/TĐC-HCHQ

 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 1850/TĐC-HCHQ ngày 16/6/2021