Năng lực kiểm nghiệm khoa Kim loại và Vi khoáng

1. Năng lực kiểm nghiệm

Khoa Kim loại và Vi khoáng có chức năng kiểm nghiệm hàm lượng các kim loại, vi khoáng, các ion theo yêu cầu của cơ quan quản lý các cấp, theo yêu cầu của khách hàng thuộc các lĩnh vực thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, phụ gia thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, nước ăn uống và sinh hoạt:

 • Kiểm nghiệm hàm lượng kim loại: Bo, Na, Al, K, Ca, Mg, Mn , Fe, Zn
 • Kiểm nghiệm hàm lượng kim loại nặng: Cu, Pb, Cd, As, Se, I, Mo, Ag, Au, Pt, Sr, Sb, Sn, Cr, Ni, Ba …
 • Đối với thủy ngân, kiểm nghiệm hàm lượng thủy ngân tổng số, methyl thủy ngân, thủy ngân vô cơ.
 • Đối với crom, kiểm nghiệm hàm lượng Cr tổng số, Cr3+, Cr6+.
 • Kiểm nghiệm hàm lượng các anion, cation,
 • Kiểm nghiệm độ cứng của nước, clo dư, tổng hàm lượng các chất rắn hoà tan trong nước…
 • Kiểm nghiệm hàm lượng nitrat, nitrit
 • Kiểm nghiệm hàm lượng cacbonat, bicacbonat trong nước.
 • Thử giới hạn sulfat, clorua trong phụ gia thực phẩm
 • Thôi nhiễm KMnO4 trong bao bì nhựa.
 • Thôi nhiễm antimony, kim loại nặng trong bao bì tiếp xúc với thực phẩm.
 • Xác định chỉ số permanganate.

2. Các dịch vụ kiểm nghiệm khác

 • Kiểm nghiệm bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm gồm kiểm tra vật liệu và kiểm tra thôi nhiễm: kim loại, bari, antimony 
 • Kiểm nghiệm mẫu bệnh phẩm, thực phẩm tìm nguyên nhân gây ngộ độc.

3. Trang thiết bị

he-thong-quang-pho-phat-xa-nguyen-tu-ICP-OES

thiet-bi-vo-co-mau-klvk

ht-sac-ky-ion-dionex-ICS-5000