Hệ thống sắc ký khí với detector ion hóa ngọn lửa là thiết bị bền bỉ, có phổ phân tích rộng, khoảng tuyến tính rất dài.

Hệ thống GC-FID gồm các bộ phận sau:

-         Máy sắc ký khí GC-17A gồm lò cột, cổng tiêm mẫu.

-         Detector FID.

-         Bộ tiêm mẫu tự động AOC 20i.

-         Máy sinh khí Hydro.

-         Máy sinh khí Nitơ.

·        Một số ứng dụng trên thiết bị GC-MS Polaris Q của khoa ĐHDN

-         Phân tích các chỉ tiêu độc trong rượu: methanol, aldehyde, rượu bậc cao…

-         Phân tích thôi nhiễm một số hợp chất hữu cơ từ bao bì;