Hệ thống GC-FID của Shimadzu

Hệ thống sắc ký khí với detector ion hóa ngọn lửa là thiết bị bền bỉ, có phổ phân tích rộng, khoảng tuyến tính rất dài.

Hệ thống GC-FID gồm các bộ phận sau:

-         Máy sắc ký khí GC-17A gồm lò cột, cổng tiêm mẫu.

-         Detector FID.

-         Bộ tiêm mẫu tự động AOC 20i.

-         Máy sinh khí Hydro.

-         Máy sinh khí Nitơ.

·        Một số ứng dụng trên thiết bị GC-MS Polaris Q của khoa ĐHDN

-         Phân tích các chỉ tiêu độc trong rượu: methanol, aldehyde, rượu bậc cao…

-         Phân tích thôi nhiễm một số hợp chất hữu cơ từ bao bì;