Quy trình: Kiểm tra thực phẩm nhập khẩu tại Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia

QTKTNN

1. Đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu

Khách hàng đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu tại Phòng Kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu hoặc tại các điểm tiếp nhận kiểm tra chuyên ngành của Viện.

Hồ sơ gồm có:

2. Phí kiểm tra thực phẩm Nhập khẩu

3. Lấy mẫu và kiểm nghiệm (đối với kiểm tra chặt)

Sau khi hàng về, doanh nghiệp thông báo với cán bộ nhận đăng ký xuống kiểm tra và lấy mẫu. Viện sẽ cử cán bộ xuống kiểm tra và lấy mẫu theo quy định.

4. Trả kết quả kiểm tra

5. Thời gian xử lý hồ sơ