Tài liệu

 

Stt

Đường link download

Nội dung

1

Thông tư số: 45/2015/TTLT-BNNPTNTBKHCN

Hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen và bao gói sẵn

2

Bài báo khoa học

Một số bài đăng trên báo quốc tế của khoa GMO