Thực trạng nhiễm ấu trùng sán lá nhỏ trên cá nước ngọt tại một số điểm nghiên cứu của tỉnh Bình Định và Bắc Giang

Nguyễn Thị Thanh Huyền[1]*, Lê Thành Long1, Trần Thị Sao Mai1, Nguyễn Thành Trung1, Nguyễn Thị Hương Bình2, Nguyễn Thu Hương2

1Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia

2Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương

Tóm tắt

Với thiết kế cắt ngang và cỡ mẫu 400, nghiên cứu đã bước đầu đánh giá thực trạng nhiễm ấu trùng sán lá nhỏ (SLN) trên cá nước ngọt tại sáu xã của tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bình Định từ năm 2016 đến 2017. Kết quả cho thấy: tỷ lệ nhiễm ấu trùng SLN ở Bắc Giang trên cá Mè trắng (Hypophthalmichthys molitrix) là 70%, trên cá Diếc (Carassius auratus) là 62,5%, trên cá Mương xanh (Hemiculter leucisculus) là 25%, trên cá Tép dầu (Toxabramis houdemeri) là 95%, trên Cá Thiểu (Cultrichthys erythropterus) là 85%, trên cá Trắm cỏ                                                         ( Ctenopharyngodon idellus) là 12,5% và trên cá Chép (Cyprinus carpio) là 62,5% và tỷ lệ nhiễm ấu trùng SLN ở Bình Định trên cá Mè trắng (Hypophthalmichthys molitrix) là 42,5%, trên cá Diếc (Carassius auratus) là 95%, trên cá Mương xanh (Hemiculter leucisculus) là 20%.

Từ khóa: Ấu trùng sán lá nhỏ, tỷ lệ nhiễm.* Điện thoại: 0904343494               Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tạp chí KIỂM NGHIỆM VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM – Số 1.2018