Đánh giá thực trạng kết quả tham gia thử nghiệm thành thạo các chương trình hóa lý năm 2017

[1]Đặng Hữu Cường

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

Tóm tắt

Thử nghiệm thành thạo đóng một vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng của kết quả thử nghiệm. Dựa trên kết quả thử nghiệm thành thạo, các nhà quản lý cũng như các đơn vị liên quan sẽ đánh giá được năng lực của phòng thí nghiệm. Việc tham gia thử nghiệm thành thạo cũng là bằng chứng cho thấy phòng thí nghiệm đang thực hiện qui trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/ IEC17025 để nâng cao chất lượng kiểm nghiệm trong cả nước. Thông qua chương trình thử nghiệm thành thạo, các đơn vị tự đánh giá năng lực của mình và đồng thời tìm ra nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng của kết quả kiểm nghiệm để có biện pháp cải tiến, khắc phục và chính xác kết quả để đảm bảo chất lượng tốt hơn.

Bài báo này sẽ đưa ra một bức tranh tổng thể về năng lực kiểm nghiệm của các phòng thí nghiệm kiểm nghiệm thực phẩm trong và ngoài ngành y tế dựa trên kết quả tham gia thử nghiệm thành thạo do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (NIFC) tổ chức trong năm 2017.

Từ khóa: Thử nghiệm thành thạo, kết quả thử nghiệm thành thạo, kiểm nghiệm thực phẩm