Dự thảo tiêu chuẩn Việt Nam

DANH MỤC 21 DỰ THẢO VÀ THUYẾT MINH TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (TCVN)

 

STT

Tên dự thảo TCVN

1

Thực phẩm - Xác định hoạt tính enzyme α-amylase (Ceralpha Units/g or ml).

2

Thực phẩm - Xác định hàm lượng Fructan (inulin/FOS)

3

Sản phẩm ngũ cốc - Xác định hàm lượng tinh bột tổng số - Phương pháp Enzyme Amyloglucosidase – α-Amylase và quang phổ hấp thụ phân tử UV-VIS

4

Nguyên liệu và thực phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe - Xác định hàm lượng Aloins và Aloe-emodin - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

5

Xác định hoạt tính Glucoamylase bằng phương pháp thủy phân enzyme và đo màu

6

Xác định hàm lượng kháng tinh bột bằng Phương pháp thủy phân enzyme

7

Xác định hàm lượng tổng Tryptophan bằng phương pháp HPLC kết hợp thủy phân enzyme

8

Nguyên liệu và thực phẩm bảo vệ sức khỏe - Xác định hàm lượng Curcuminoid bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với detector UV-VIS.

9

Xác định hàm lượng Flavanol và Procyanidin (DP 1-10) bằng phương pháp HPLC

10

Thực phẩm công thức và thực phẩm dinh dưỡng– Xác định hàm lượng Lutein và Beta-Caroten - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao pha đảo

11

Thực phẩm và nguyên liệu - Xác định hàm lượng protein sữa - Phương pháp sắc ký lỏng khối phổ (ESI HPLC-MS/MS)

12

Sản phẩm thực phẩm ngô đã chế biến hoặc chưa chế biến. Định tính Gluten bằng phương pháp que thử sắc ký miễn dịch R5

13

Thực phẩm - Xác định hàm lượng tanin. Phương pháp chuẩn độ

14

Thực phẩm - Phát hiện Cyclospora và Cryptosporidium trong thực phẩm

15

Nước ăn uống - Xác định dư lượng diquat và paraquat - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

16

Nước ăn uống - Xác định dư lượng Glyphosate - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

17

Phomat - Xác định hàm lượng Titanium - Phương pháp UV-VIS

18

Xác định hàm lượng Sulfur amino acid bằng phương pháp sắc ký trao đổi ion

19

Thực phẩm. Xác định hàm lượng axit béo (tổng số, bão hòa, chưa bão hòa) - Phương pháp sắc ký khí

20

Thực phẩm- Xác định hàm lượng PAH (hydrocacbon thơm đa vòng)

21

Định lượng ngô biến đổi gen dòng MON 89034 bằng kỹ thuật RT-PCR 

 

 
Attachments:
Download this file (1-Du-thao-TCVN-1-Alpha-amylase-converted.pdf)1-Du-thao-TCVN-1-Alpha-amylase-converted.pdf[ ]262 kB
Download this file (1-Thuyet-minh-Amylase-converted.pdf)1-Thuyet-minh-Amylase-converted.pdf[ ]229 kB
Download this file (10-Du-thao-TCVN-10-Glucoamylase-converted.pdf)10-Du-thao-TCVN-10-Glucoamylase-converted.pdf[ ]158 kB
Download this file (10-Thuyet-minh-Glucoamylase-converted.pdf)10-Thuyet-minh-Glucoamylase-converted.pdf[ ]193 kB
Download this file (11-Du-thao-TCVN-khang-tinh-bot-converted.pdf)11-Du-thao-TCVN-khang-tinh-bot-converted.pdf[ ]181 kB
Download this file (11-Thuyet-minh-TCVN-khang-tinh-bot-converted.pdf)11-Thuyet-minh-TCVN-khang-tinh-bot-converted.pdf[ ]226 kB
Download this file (15-Du-thao-Tryptophan-05-02-2020-converted.pdf)15-Du-thao-Tryptophan-05-02-2020-converted.pdf[ ]374 kB
Download this file (15-Thuyet-minh-Tryptophan-04-02-2020-converted.pdf)15-Thuyet-minh-Tryptophan-04-02-2020-converted.pdf[ ]222 kB
Download this file (16-Du-thao-TCVN-16-Curcuminoid-converted.pdf)16-Du-thao-TCVN-16-Curcuminoid-converted.pdf[ ]291 kB
Download this file (16-Thuyet-minh-Curcuminoid-converted.pdf)16-Thuyet-minh-Curcuminoid-converted.pdf[ ]277 kB
Download this file (19-Du-thao-Flavanol-05-02-2020-converted.pdf)19-Du-thao-Flavanol-05-02-2020-converted.pdf[ ]288 kB
Download this file (19-Thuyet-minh-Flavanol-Procyanidin-05-02-2020-converted.pdf)19-Thuyet-minh-Flavanol-Procyanidin-05-02-2020-converted.pdf[ ]313 kB
Download this file (22-Du-thao-TCVN-22-Lutein-beta-caroten-converted.pdf)22-Du-thao-TCVN-22-Lutein-beta-caroten-converted.pdf[ ]805 kB
Download this file (22-Thuyet-minh-Lutein-beta-caroten-converted.pdf)22-Thuyet-minh-Lutein-beta-caroten-converted.pdf[ ]273 kB
Download this file (26-TCVN-Protein-sua-4-2-2020-converted.pdf)26-TCVN-Protein-sua-4-2-2020-converted.pdf[ ]281 kB
Download this file (26-Thuyet-minh-du-thao-TCVN-protein-sua-4-2-2020-converted.pdf)26-Thuyet-minh-du-thao-TCVN-protein-sua-4-2-2020-converted.pdf[ ]280 kB
Download this file (27-Du-thao-TCVN-Gluten-4-2-2020-converted.pdf)27-Du-thao-TCVN-Gluten-4-2-2020-converted.pdf[ ]208 kB
Download this file (27-Thuyet-minh-du-thao-TCVN-gluten-4-2-2020-converted.pdf)27-Thuyet-minh-du-thao-TCVN-gluten-4-2-2020-converted.pdf[ ]229 kB
Download this file (28-Du-thao-TCVN-Tanin-05-02-2020-converted.pdf)28-Du-thao-TCVN-Tanin-05-02-2020-converted.pdf[ ]211 kB
Download this file (28-Thuyet-minh-tanin-05-02-2020-converted.pdf)28-Thuyet-minh-tanin-05-02-2020-converted.pdf[ ]341 kB
Download this file (30-Du-thao-Phat-hien-Cyclospora-va-Cryptosporidium-converted.pdf)30-Du-thao-Phat-hien-Cyclospora-va-Cryptosporidium-converted.pdf[ ]377 kB
Download this file (30-Thuyet-minh-Du-thao-Phat-hien-Cyclospora-va-Cryptosporidium-converted.pdf)30-Thuyet-minh-Du-thao-Phat-hien-Cyclospora-va-Cryptosporidium-converted.pdf[ ]236 kB
Download this file (33-TCVN-Diquat-va-Paraquat-4-2-2020-converted.pdf)33-TCVN-Diquat-va-Paraquat-4-2-2020-converted.pdf[ ]314 kB
Download this file (33-Thuyet-minh-du-thao-TCVN-Diquat-va-Paraquat-4-2-2020-converted.pdf)33-Thuyet-minh-du-thao-TCVN-Diquat-va-Paraquat-4-2-2020-converted.pdf[ ]249 kB
Download this file (34-TCVN-Glyphosate-4-2-2020-converted.pdf)34-TCVN-Glyphosate-4-2-2020-converted.pdf[ ]280 kB
Download this file (34-Thuyet-minh-du-thao-TCVN-Glyphosate-4-2-2020-converted.pdf)34-Thuyet-minh-du-thao-TCVN-Glyphosate-4-2-2020-converted.pdf[ ]246 kB
Download this file (35-Du-thao-TCVN-AOAC-973-36-Titanium-KLVK-sua-040220-converted.pdf)35-Du-thao-TCVN-AOAC-973-36-Titanium-KLVK-sua-040220-converted.pdf[ ]153 kB
Download this file (35-Thuyet-minh-Titanium-040220-converted.pdf)35-Thuyet-minh-Titanium-040220-converted.pdf[ ]239 kB
Download this file (36-DT2-TCVN-AOAC-985-25-Sulfur-amino-axit-KLVK-sua-040220-converted.pdf)36-DT2-TCVN-AOAC-985-25-Sulfur-amino-axit-KLVK-sua-040220-converted.pdf[ ]169 kB
Download this file (36-Thuyet-minh-Sulfur-aminoacid-040220-converted.pdf)36-Thuyet-minh-Sulfur-aminoacid-040220-converted.pdf[ ]302 kB
Download this file (37-Du-thao-TCVN-Acid-beo-4-2-2020-converted.pdf)37-Du-thao-TCVN-Acid-beo-4-2-2020-converted.pdf[ ]319 kB
Download this file (37-Thuyet-minh-du-thao-TCVN-Acid-beo-4-2-2020-converted.pdf)37-Thuyet-minh-du-thao-TCVN-Acid-beo-4-2-2020-converted.pdf[ ]257 kB
Download this file (38-Du-thaoTCVN PAH 4-2-2020-converted.pdf)38-Du-thaoTCVN PAH 4-2-2020-converted.pdf[ ]605 kB
Download this file (38-Thuyet-minh-du-thao-TCVN-PAH-4-2-2020-converted.pdf)38-Thuyet-minh-du-thao-TCVN-PAH-4-2-2020-converted.pdf[ ]234 kB
Download this file (42-Du-thao-TCVN-42-Phuong-phap-PCR-dinh-luong-de-phat-hien-dong-ngo-mon-89034-converted.pdf)42-Du-thao-TCVN-42-Phuong-phap-PCR-dinh-luong-de-phat-hien-dong-ngo-mon-89034-converted.pdf[ ]262 kB
Download this file (42-Thuyet-minh-du-thao-TCVN-42-Phuong-phap-PCR-dinh-luong-de-phat-hien-dong-ngo-mon-89034-converted.pdf)42-Thuyet-minh-du-thao-TCVN-42-Phuong-phap-PCR-dinh-luong-de-phat-hien-dong-ngo-mon-89034-converted.pdf[ ]171 kB
Download this file (5-Du-thao-TCVN-5-Fructan-converted.pdf)5-Du-thao-TCVN-5-Fructan-converted.pdf[ ]254 kB
Download this file (5-Thuyet-minh-Fructan-converted.pdf)5-Thuyet-minh-Fructan-converted.pdf[ ]227 kB
Download this file (6-Du-thao-TCVN-6-Tinh-bot-tong-converted.pdf)6-Du-thao-TCVN-6-Tinh-bot-tong-converted.pdf[ ]266 kB
Download this file (6-Thuyet-minh-tinh-bot-converted.pdf)6-Thuyet-minh-tinh-bot-converted.pdf[ ]230 kB
Download this file (8-Du-thao-TCVN-8-Aloin-converted.pdf)8-Du-thao-TCVN-8-Aloin-converted.pdf[ ]300 kB
Download this file (8-Thuyet-minh-Aloin-Aloe-vera.pdf)8-Thuyet-minh-Aloin-Aloe-vera.pdf[ ]269 kB
Download this file (Danh-muc-21-du-thao-va-thuyet-minh-theo-tieu-chuan-Viet-Nam-ten-theo-bo-KHCN-K2DT.pdf)Danh-muc-21-du-thao-va-thuyet-minh-theo-tieu-chuan-Viet-Nam-ten-theo-bo-KHCN-K2DT.pdf[ ]109 kB