Thử nghiệm độc tính cấp của thuốc bảo vệ thực vật

Thực hiện quy định tại Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia tiến hành xây dựng phương pháp chuẩn và đã được công nhận ISO/IEC 17025 về xác định độc tính cấp của hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật gồm:

          1. Độc cấp tính qua miệng (LD50) / acute oral toxicity

          2. Độc cấp tính qua da (LD50)/ acute dermal toxicity

          3. Độc cấp tính qua hô hấp (LC50)/ acute inhalation toxicity

          4. Khả năng kích thích mắt/ Acute eye irritation/corrosion

          5. Khả năng kích thích da/ Acute  dermal irritation /corosion

          6. Khả năng gây dị ứng/ allergy/ sensitization test

Ngoài ra, Viên cũng nhận nghiên cứu độc tính trường diễn, bán trường diễn và khả năng gây ung thư, đột biến của các chất hóa học hoặc các thành phẩm hóa chất có nguy cơ.