Giới thiệu khoa Thiết lập chất chuẩn và chất đối chiếu

Khoa thiết lập chất chuẩn và chất đối chiếu là đơn vị thuộc Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia được thành lập theo quyết định số 153 /QĐ-VKNQG ngày 4   tháng 6 năm 2014  của Viện trưởng có chức năng và nhiệm vụ như sau:  

1. Chức năng

- Khoa Thiết lập chất chuẩn và chất đối chiếu là đơn vị chuyên môn tham mưu giúp Viện trưởng nghiên cứu, đánh giá, thiết lập bảo quản các loại chất chuẩn, chất đối chiếu gọi chung là mẫu chuẩn để cung cấp phục vụ cho các phòng thử nghiệm.

- Tham gia nghiên cứu khoa học và đào tạo trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Nhiệm vụ

- Tổ chức quản lý và thực hiện các công việc theo yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng ISO guide 34 (yêu cầu chung về năng lực của nhà sản xuất mẫu chuẩn).

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo, liên phòng cho các phòng thử nghiệm thực hiện theo ISO 17043.

- Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác đánh giá thiết lập và cung cấp các loại mẫu chuẩn.

- Tham gia đào tạo, tổ chức hội nghị, hội thảo về chương trình thử nghiệm thành thạo.

- Tổ chức hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn các dụng cụ đo lường theo yêu cầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện trưởng.