Hiện nay, Ban tổ chức thử nghiệm thành thạo của Viện Kiểm nghiệm ATVSTPQG đã thực hiện xong việc tạo mẫu, xử lý thống kê đánh giá độ đồng nhất theo chuẩn mực quốc tế ISO/IEC 17043: 2010 gồm các chương trình sau:

1. Hóa lý trong thực phẩm (Ẩm, Tro, Protein, Lipid) mã số: H19.1

2. Hóa lý trong thực phẩm chức năng (Ẩm, Tro, Protein, Lipid) mã số: H19.2

3. Hóa lý trong thức ăn chăn nuôi (Ẩm, Tro, Protein, Lipid) mã số: H19.3

4. Hóa lý trong cà phê (Ẩm, Caffein) mã số: H19.4

5. Hóa lý trong Chè (Ẩm, Tro, HL chất tan, Polyphenol, Tanin) mã số: H19.6

6. Hóa lý trong nước mắm (Nitơ tổng, Nitơ amoniac, HL Muối, HL Acid) mã số: H19.7

7. Hóa lý trong Nước (Độ cứng; Nitrat, Nitrit) mã số: H19.9

8. Hóa lý trong Rượu (Ethanol, Methanol, Aldehyde, Ester, Furfurol, Rượu bậc cao) mã số: H19.13

9. Kháng sinh nhóm Tetracycline trong thịt (Tetracycline, Clortetracycline, Oxytetracycline) mã số: H19.19

10. Vitamin C trong thực phẩm chức năng (Vitamin C) mã số: H19.20

11. Vitamuin trong thực phẩm chức năng (Vitamin A, Vitamin E) mã số: H19.21

12. Curcumin trong thực phẩm chức năng (Curcumin) mã số: H19.22

Ban tổ chức sẽ tiến hành phân phối mẫu thử nghiệm thành thạo lần 1 đợt 1 năm 2019 đối với các mẫu trên tới các phòng thử nghiệm đăng ký tham gia bắt đầu từ ngày 18/3/2019 (Thứ 2).

Vậy kính đề nghị quí đơn vị đăng ký tham gia các chương trình trên có kế hoạch tiếp nhận mẫu và thực hiện phân tích mẫu đúng thời hạn Ban tổ chức yêu cầu.

Ghi chú:Ban tổ chức sẽ gửi qua địa chỉ email do quí đơn vị đã đăng ký với Ban tổ chức các thông tin liên quan đến chương trình TNTT như: Thông báo mã phòng thí nghiệm, Phiếu xác nhận tính trạng mẫu, Hướng dẫn phân tích, Phiếu báo cáo kết quả, Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng…

Kính đề nghị Quí đơn vị đăng ký tham gia có kế hoạch về nhân lực, hóa chất, chất chuẩn … cần thiết để phân tích mẫu theo đúng tiến độ của Ban tổ chức yêu cầu.

Dưới đây là một số hình ảnh của quá trình tạo mẫu và mẫu gửi tới PTN:

tntt119