Để đảm bảo tính khách quan, chính xác của kết quả thử nghiệm, việc tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo không chỉ giúp phòng thử nghiệm kiểm soát tốt hơn chất lượng kết quả thử nghiệm, mà còn giúp cơ quan quản lý và khách hàng có cơ sở để đánh giá năng lực của phòng thử nghiệm.

Việc tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo do các tổ chức cung cấp thử nghiệm thành thạo đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn là một yêu cầu bắt buộc đối với phòng thử nghiệm đăng ký công nhận phù hợp theo ISO/ IEC 17025, hoặc phòng thử nghiệm đăng ký thừa nhận bởi các cơ quan quản lý nhà nước. Các phòng thử nghiệm khi đăng ký các chương trình thử nghiệm thành thạo do các tổ chức nước ngoài cung cấp sẽ phải chi trả kinh phí tham gia cao hơn gấp nhiều lần so với các chương trình do các đơn vị trong nước tổ chức.

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia là một trong số ít những đơn vị tổ chức thử nghiệm thành thạo được công nhận hệ thống quản lý theo ISO/ IEC 17043:2010. Viện đã được Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm của Mỹ (A2LA) công nhận 43 chương trình thử nghiệm thành thạo.

Nhằm hỗ trợ các PTN trong ngành Y tế và các PTN được Bộ Y tế chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước theo Thông tư 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01 tháng 08 năm 2013 có cơ hội đánh giá năng lực, độ chính xác, độ tin cậy kết quả phân tích của đơn vị, đặc biệt các PTN đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN (ISO/IEC 17025), Viện có kế hoạch tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo đợt 3 năm 2019 bao gồm 05 chương trình thử nghiệm thành thạo, trong đó: 04 chương trình lĩnh vực Hóa, 01 chương trình lĩnh vực Sinh như thư mời kèm theo.

Viện mong nhận được sự quan tâm tham gia của quý phòng thí nghiệm.

Trân trọng cảm ơn!