KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO ĐỢT 5 NĂM 2020

Kính gửi: Quý các phòng thử nghiệm!

Hàng năm, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Viện) đã tổ chức nhiều chương trình thử nghiệm thành thạo (TNTT) phù hợp với chuẩn mực quốc tế ISO/IEC 17043 và đã được Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm Hoa Kỳ - A2LA (The American Association for Laboratory Accreditation) công nhận là nhà cung cấp dịch vụ TNTT có năng lực phù hợp theo yêu cầu của chuẩn mực quốc tế ISO/IEC 17043:2010, với số chứng nhận: 4254.01 ngày 15/5/2017.

Nhằm hỗ trợ các Phòng thí nghiệm có cơ hội đánh giá năng lực, độ chính xác và tin cậy của các kết quả phân tích, đặc biệt các PTN đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, Viện có kế hoạch tổ chức các chương trình TNTT đợt 5 năm 2020 trong tháng 10 ÷ tháng 11 về lĩnh vực hóa và sinh với thông tin chi tiết tại file đính kèm.

Quý đơn vị quan tâm đến các chương trình TNTT đợt 5 năm 2020 do Viện tổ chức xin vui lòng đăng ký tại Phiếu đăng ký đính kèm.

Ngoài các chương trình đợt 5, Viện sẽ thường xuyên cập nhật thông tin nhu cầu của khách hàng để triển khai thêm những chương trình mới đáp ứng yêu cầu của Quý phòng thử nghiệm.

Trân trọng thông báo./.