Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 26/6/2017

Ngày hết hạn lấy ý kiến: 26/8/2017

Thực hiện kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia phục vụ công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Ban soạn thảo của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã xây dựng xong dự thảo TCVN “ Sữa tươi dạng lỏng - Phát hiện sữa bột bổ sung vào sữa tươi dạng lỏng bằng phản ứng màu xanh molipđen”

Căn cứ Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn và Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia kính đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu và cho ý kiến góp ý với dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia nêu trên về nội dung, tính khả thi, ….

Đề nghị Quý cơ quan gửi văn bản ý kiến góp ý về Khoa Chất lượng phụ gia và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia - Số 65 Phạm Thận Duật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày 23/7/2016 (ĐT: 0243.2262235; Fax: 0243.39335738) và gửi bản mềm qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo.

Sau thời gian trên, nếu Quý cơ quan không có văn bản góp ý được hiểu là Quý cơ quan nhất trí với nội dung của dự thảo trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Chi tiết tại các file đính kèm.

Dự thảo TCVN:

Thuyết trình Dự thảo TCVN: