FCC 2024

 

List of invited speakers

TT

Diễn giả khách mời

Đơn vị/ Tổ chức

1. 

TS. Ding Yi

Chuyên gia cao cấp về nghiên cứu phân tích

Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển dinh dưỡng Abbott (khu vực Châu Á Thái Bình Dương), Singapore

Lý lịch / Biography

Tóm tắt / Abstract

Dr. Ding Yi

 

2. 

TS. Greg Paoli

Chuyên gia ĐGNC quốc tế - SAFEGRO

Lý lịch / Biography

Tóm tắt / Abstract

TS. Greg Paoli

 

3. 

TS. Clare Narrod

Giám đốc Chương trình phân tích và đánh giá nguy cơ, Viện liên kết về an toàn thực phẩm và dinh dưỡng ứng dụng, Đại học Maryland, Hoa Kỳ

Lý lịch / Biography

Tóm tắt / Abstract

Dr. Clare Narrod

 

4. 

GS. Pavel Shur

Viện Khoa học liên bang Nga về Quản lý nguy cơ đối với sức khỏe và Y học dự phòng, Liên bang Nga

FBSI (LB Nga)

Lý lịch / Biography

Tóm tắt / Abstract

GS. Pavel Shur

 

5. 

TS. Dustin Starkey

 

6. 

TS. Kyungsu Kang

Viện Khoa học và công nghệ Hàn Quốc

Lý lịch / Biography

Tóm tắt / Abstract

Kyungsu Kang, PhD.

 

7. 

TS. Lars Niemann

BFR(Germany)

Lý lịch / Biography

Tóm tắt / Abstract

TS. Lars Niemann

 

8. 

TS. Erik Konings

AOAC (Switzerland)

Lý lịch / Biography

Tóm tắt / Abstract

Erik Konings, PhD

 

9. 

TS. Junho Jeon

GIST (Korea)

Lý lịch / Biography

Tóm tắt / Abstract

Junho Jeon, PhD.

 

10. 

TS. Mark Sykes

Fapas (UK)

Lý lịch / Biography

Tóm tắt / Abstract

Mark Sykes, Dr

 

Nội dung đang được cập nhập...