FCC 2022

 

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC KIỂM NGHIỆM 2022

 

I.

 Ban Chỉ đạo

1

 PGS.TS. Lê Thị Hồng Hảo, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia;

2

 TS. Ông Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm;

II.

 Ban Cố vấn

1

 PGS.TS. Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm;

2

 GS.TS. Phan Thị Kim, Nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm;

3

 PGS.TS. Trần Quang Trung, Nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm;

4

 GS.TS. Nguyễn Công Khẩn, Nguyên Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo – Bộ Y tế;

5

 GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa, Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội;

6

 GS.TS. Thái Nguyễn Hùng Thu, Đại học Dược Hà Nội;

7

 PGS.TS. Nguyễn Thị Ánh Hường, Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội.

III.

 Ban Tổ chức:

1

 TS. Trần Cao Sơn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia;

2

 TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia;

3

 TS. Lâm Quốc Hùng, Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm, Cục An toàn thực phẩm;

 Ông Nguyễn Kiều Lâm, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia;

5

 Ông Phạm Như Trọng, Phụ trách phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia;

6

 Bà Phạm Thị Điệp, Trưởng phòng Tài Chính - Kế toán, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia;

7

 TS. Lê Thị Phương Thảo, Trưởng khoa Đảm bảo chất lượng, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia;

8

 Ông Cao Công Khánh, Trưởng khoa Nghiên cứu phát triển, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia;

9

 Ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng khoa Vi sinh vật và biến đổi gen, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia;

10

 TS. Vũ Thị Trang, Trưởng khoa Dinh dưỡng và phụ gia thực phẩm, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia;

11

 Ông Đinh Viết Chiến, Phụ trách Khoa Kim loại và vi khoáng, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia;

12

 Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Phụ trách Khoa Độc học và dị nguyên, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia;

13

 Bà Đặng Thị Thu Hiền, Phụ trách Khoa Tồn dư và ô nhiễm hóa chất, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia.