THỨ TỰ SỐ HIỆU NĂM NỘI DUNG
1 A2LA Cert. No. 4254.02 28/06/2022 Phm vi công nhn ca h thng ISO 17034:2016 v hot đng sn xut mu chun
2 A2LA Cert. No. 4254.01 07/06/2021 Phm vi công nhn mi ca h thng ISO 17043 v T chc các chương trình TNTT