TIN MỚI

Ban tổ chức chương trình Thử nghiệm thành thạo (BTC) xin thông báo tới quí PTN đăng ký tham gia các chương trình TNTT tháng 4 năm 2022 như sau:
Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (sau đây gọi là Viện) đã tổ chức nhiều chương trình thử nghiệm thành thạo (TNTT) từ năm 2010. Viện tổ chức các chương trình TNTT phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17043:2010 và được Hiệp hội công nhận

Dịch vụ