TIN MỚI

Đảm bảo kết quả thử nghiệm là một trong những yêu cầu bắt buộc đối với phòng thí nghiệm muốn chứng minh năng lực phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17025. Kết quả tham gia thử nghiệm thành thạo (TNTT) đạt yêu cầu là một trong những bằng chứng hiệu quả chứng
Từ ngày 31/05/2022 đến ngày 04/06/2022, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã tham dự triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ 3, tại Cung văn hóa lao động Hữu nghị Việt Xô.
Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia được đánh giá mở rộng lĩnh vực Đo lường – Hiệu chuẩn từ ngày 01-02/06/2022 bởi Văn phòng công nhận chất lượng (BoA)

Dịch vụ