Cung cấp mẫu chuẩn, chất chuẩn

 

STT Mã số Tên chất chuẩn/Mẫu chuẩn Giá Trạng thái Nhóm chất
1 ME004-1000MG Methylsulfonyl methane 500,000 Sẵn có Hoạt chất trong TPCN
2 CU001-50MG Curcumin 800,000 Sẵn có Hoạt chất trong TPCN
3 ME001-250MG Melatonin 500,000 Sẵn có Hoạt chất trong TPCN
4 CH001-1000MG Choline Chloride 500,000 Hết hàng Hoạt chất trong TPCN
5 AD001-250MG Adenosine 1,000,000 Hết hàng Hoạt chất trong TPCN
6 TH004-250MG Theobromine 500,000 Sẵn có Hoạt chất trong TPCN
7 QU001-100MG Quercetin 500,000 Sẵn có Hoạt chất trong TPCN
8 CO001-500MG Coumarin 500,000 Sẵn có Hoạt chất trong TPCN
9 TR001-500MG Tryptophan 500,000 Sẵn có Hoạt chất trong TPCN
10 TH001-500MG Theanine 1,000,000 Sẵn có Hoạt chất trong TPCN
11 TA002-1G Taurine 500,000 Sẵn có Hoạt chất trong TPCN
12 ME003-1G Methionine 500,000 Sẵn có Hoạt chất trong TPCN
13 TH005-1G Threonine 500,000 Sẵn có Hoạt chất trong TPCN
14 AR001-500MG Arginine 500,000 Sẵn có Hoạt chất trong TPCN
15 LY001-1G Lysine 500,000 Sẵn có Hoạt chất trong TPCN
16 CY001-500MG Cystine 500,000 Sẵn có Hoạt chất trong TPCN
17 PI001-500MG Piperin 500,000 Sẵn có Hoạt chất trong TPCN
18 CI001-500MG Citicoline 500,000 Sẵn có Hoạt chất trong TPCN
19 CO002-500MG Coenzyme Q10 500,000 Sẵn có Hoạt chất trong TPCN
20 AL003-500MG Alpha Lipoic acid 500,000 Sẵn có Hoạt chất trong TPCN
21 HE001-500MG Hesperidin 1,000,000 Sẵn có Hoạt chất trong TPCN
22 GL001-1G Glutathione 500,000 Sẵn có Hoạt chất trong TPCN
23 FU001-1G 2’-Fucosyllactose 500,000 Sẵn có Hoạt chất trong TPCN