Cung cấp mẫu chuẩn, chất chuẩn

 

STT Mã số Tên chất chuẩn/Mẫu chuẩn Giá Trạng thái Nhóm chất
1 MEA-001 Salmonella spp. trên nền sản phẩm thịt 250,000 Sẵn có Mẫu Chuẩn vi sinh vật
2 MIL-002 Clostridium perfringens trên nền sản phẩm sữa 250,000 Sẵn có Mẫu Chuẩn vi sinh vật
3 MIL-001 Staphylococci dương tính coagulase trong sản phẩm sữa 250,000 Sẵn có Mẫu Chuẩn vi sinh vật
4 SUP-002 Eschelichia coli trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe 250,000 Sẵn có Mẫu Chuẩn vi sinh vật
5 SUP-004 Tổng số nấm men - nấm mốc, Bacillus cereus trên nền thực phẩm bảo vệ sức khỏe 250,000 Sẵn có Mẫu Chuẩn vi sinh vật
6 SUP-005 Tổng số vi sinh vật hiếu khí, tổng số Coliform, Escherichia Coli trên nền thực phẩm bảo vệ sức khỏe 250,000 Sẵn có Mẫu Chuẩn vi sinh vật
7 FEE-001 Salmonella spp., Escherichia coli trên nền thức ăn chăn nuôi 250,000 Sẵn có Mẫu Chuẩn vi sinh vật
8 FOO-001 Enterobacteriaceae, Listeria monocytogenes trên nền thực phẩm 250,000 Sẵn có Mẫu Chuẩn vi sinh vật
9 SUP-001 Nấm men trên nền thực phẩm bảo vệ sức khỏe 250,000 Sẵn có Mẫu Chuẩn vi sinh vật
10 SUP-003 Tổng số vi sinh vật hiếu khí trên nền thực phẩm bảo vệ sức khỏe 250,000 Sẵn có Mẫu Chuẩn vi sinh vật