Lĩnh vực hóa học

01/06/2022

Hệ thống ISQ 7000 GC-MS của hãng Thermo Scientific là một hệ thống sắc ký khí sử dụng đầu dò khối phổ một tứ cực. Hệ thống có thể đạt được giới hạn định lượng rất thấp với độ chính xác cao, phù hợp cho các phép phân tích định tính và định lượng các hợp

06/05/2022

Kết hợp với nguồn thư viện chất từ mzCloud, Chemspider, Masslist, … có thể sàng lọc và xác định các hợp chất chưa biết với độ chính xác khối nhỏ hơn 5ppm

06/05/2022

Hệ thống này có thể đạt được giới hạn định lượng rất thấp với độ chính xác cao, phù hợp cho các phép phân tích định tính và định lượng các hợp chất hóa học trong nhiều nền mẫu phức tạp.

06/05/2022

Hệ thống này có thể đạt được giới hạn định lượng rất thấp với độ chính xác cao, phù hợp cho các phép phân tích định tính và định lượng các hợp chất hóa học trong nhiều nền mẫu phức tạp.

06/05/2022

Hệ thống này có thể đạt được giới hạn định lượng rất thấp với độ chính xác cao, phù hợp cho các phép phân tích định tính và định lượng các hợp chất hóa học trong nhiều nền mẫu phức tạp.