Lĩnh vực sinh học

31/10/2021

Bao gồm: Kính hiển vi soi ngược, tủ ẩm kỵ khí, tủ ấm, tủ âm 80 độ C, máy PCR...

31/10/2021

Trang thiết bị chính gồm: Máy Realtime PCR CFX 96- Biorad dùng để phát hiện hoặc định lượng mẫu bằng khuếch đại chuỗi gen