Chứng nhận hệ thống quản lý

 

STT

Năng lực

Tiêu chuẩn chứng nhận

Nhóm ngành

Ngành

Chuyên ngành

1

Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực thực phẩm

TCVN ISO 22000:2018;

TCVN 5603:2008 (HACCP)

Chế biến thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

(C) Chế biến thực phẩm

(CI) Chế biến thực phẩm có nguồn gốc động vật mau hỏng ở nhiệt đọ thường

(CII) Chế biến thực phẩm có nguồn gốc thực vật mau hỏng ở nhiệt độ thường

(CIII) Chế biến thực phảm có nguồn gốc động vật và thực vật (sản phẩm hỗn hợp) mau hỏng ở nhiệt độ thường

(CIV) Chế biến sản phẩm giữ được lâu ở nhiệt độ thường

(D) sản xuất thức ăn chăn nuôi

(DI) sản xuất thức ăn chăn nuôi

(DII) sản xuất thức ăn cho sinh vật cảnh