Thông tư

THỨ TỰ SỐ HIỆU NĂM NỘI DUNG
1 02/2022/TT-BYT 18/02/2022 Thông tư 02/2022/TT-BYT Quy đnh giá dch v xét nghim SARS-COV-2
2 34/2021/TT-BYT 31/12/2021 Thông tư 34/2021/TT-BYT Quy đnh v tiêu chun, trang phc và th ca ngưi đưc giao thc hin nhim v thanh tra chuyên ngành y tế
3 28/2021/TT-BYT 20/12/2021 Thông tư 28/2021/TT-BYT Ban hành danh mc thc phm, PGTP và dng c, vt liu bao gói, cha đng thc phm đã đưc xác đnh mã s hàng hóa theo danh mc hàng hóa xut khu, nhp khu Vit Nam phc v cho KTNN v an toàn thc phm đi vi TPNK
4 26/2021/TT-BYT 15/12/2021 Thông tư 26/2021/TT-BYT Sa đi, b sung và bãi b mt s điu ca Thông tư s 41/2018/TT-BYT ca B trưng B Y tế ban hành quy chun k thut quc gia và quy đnh kim tra, giám sát cht lưng nưc s dng cho mc đích sinh hot
5 20/2021/TT-BYT 26/11/2021 Thông tư 20/2021/TT-BYT Quy đnh v qun lý cht thi y tế trong phm vi khuôn viên cơ s y tế
6 12/2021/TT-BYT 06/09/2021 Thông tư 12/2021/TT-BYT Bãi b mt s văn bn quy phm pháp lut do b trưng b y tế ban hành
7 10/2021/TT-BYT 30/06/2021 Thông tư 10/2021/TT-BYT Quy đnh danh mc cht cm s dng trong sn xut, kinh doanh thc phm bo v sc khe
8 06/2021/TT-BYT 06/05/2021 Thông tư 06/2021/TT-BYT Quy đnh tiêu chun, điu kin thi, xét thăng hng và ni dung, hình thc, vic xác đnh ngưi trúng tuyn trong ký xét thăng hng chc danh ngh nghip viên chc chuyên ngành y tế
9 33/2020/TT-BYT 31/12/2020 Thông tư 33/2020/TT-BYT Quy đnh danh mc trang thiết b y tế phi kim đnh an toàn và tính năng k thut
10 31/2020/TT-BYT 31/12/2020 Thông tư 31/2020/TT-BYT Ban hành 10 Quy chun k thut quc gia đi vi ph gia thc phm
11 26/2020/TT-BYT 28/12/2020 Thông tư 26/2020/TT-BYT Sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09 tháng 8 năm 2013 ca B trưng b Y tế hưng dn vic đào to liên tc cho cán b y tế
12 11/2020/TT-BYT 19/06/2020 Thông tư 11/2020/TT-BYT Ban hành danh mc hot cht cm s dng và hn chế phm vi s dng trong chế phm dit côn trùng, dit khun dùng trong lĩnh vc gia dng và y tế
13 08/2020/TT-BYT 27/05/2020 Thông tư 08/2020/TT-BYT Sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư s 04/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 02 năm 2018 ca B trưng b Y tế quy đnh v thc hành tt phòng thí nghim
14 28/2019/TT-BNNPTNT 31/12/2019 Thông tư s 28/2019/TT-BNNPTNT quy đnh v yêu cu k thut kim nghim hóa cht, kháng sinh cm trong thc phm thy sn
15 24/2019/TT-BYT 30/08/2019 Thông tư 24/2019/TT-BYT Quy đnh v qun lý và s dng ph gia thc phm
16 25/2019/TT-BYT 30/08/2019 Thông tư 25/2019/TT-BYT Quy đnh truy xut ngun gc sn phm thc phm thuc lĩnh vc qun lý ca b Y tế
17 18/2019/TT-BYT 17/07/2019 Thông tư 18/2019/TT-BYT. Thông tư hưng dn thc hành sn xut tt (GMP) trong sn xut, kinh doanh thc phm bo v sc khe
18 16/2019/TT-BYT 12/07/2019 Thông tư 16/2019/TT-BYT Ban hành quy chun k thut quc gia đi vi vitamin A đ b sung vào du thc vt
19 41/2018/TT-BYT 14/12/2018 Thông tư 41/2018/TT-BYT Ban hành quy chun k thut quc gia và quy đnh kim tra, giám sát cht lưng nưc sch s dng cho mc đích sinh hot
20 40/2018/TT-BYT 07/12/2018 Thông tư 40/2018/TT-BYT Quy đnh v qun lý mu bnh phm truyn nhim
21 38/2018/TT-BYT 30/11/2018 Thông tư 38/2018/TT-BYT Hưng dn công tác thi đua, khen thưng trong ngành y tế
22 23/2018/TT-BYT 14/09/2018 Thông tư 23/2018/TT-BYT Quy đnh vic thu hi và x lý thc phm không bo đm an toàn thuc thm quyn qun lý ca b y tế
23 22/2018/TT-BYT 12/09/2018 Thông tư 22/2018/TT-BYT Quy đnh danh mc thc phm chc năng dành cho tr em dưi 06 tui thuc din kê khai giá
24 37/2017/TT-BYT 25/09/2017 Thông tư 37/2017/TT-BYT Quy đnh v thc hành bo đm an toàn sinh hc trong phòng xét nghim
25 36/2017/TT-BYT 11/09/2017 Thông tư 36/2017/TT-BYT Bãi b Thông tư s 03/2017/TT-BYT ngày 22 tháng 3 năm 2017 ca B trưng b Y tế v vic ban hành quy chun k thut quc gia QCVN 5-1:2017/BYT đi vi các sn phm sa dng lng
26 50/2016/TT-BYT 30/12/2016 Thông tư 50/2016/TT-BYT Quy đnh gii hn ti đa dư lưng thuc bo v thc vt trong thc phm
27 41/2016/TT-BYT 14/11/2016 Thông tư 41/2016/TT-BYT Ban hành danh mc vi sinh vt gây bnh truyn nhim theo nhóm nguy cơ cp đ an toàn sinh hc phù hp k thut xét nghim
28 39/2015/TT-BYT 12/11/2015 Thông tư 39/2015/TT-BYT Quy đnh v tiêu chun, trang phc và th ca ngưi đưc giao thc hin nhim v thanh tra chuyên ngành v y tế
29 35/2015/TT-BYT 28/10/2015 Thông tư 35/2015/TT-BYT Ban hành quy chun k thut quc gia v v sinh an toàn đi vi bao bì, dng c làm bng thy tinh, gm, s và tráng men tiếp xúc trc tiếp vi thc phm
30 43/2014/TT-BYT 24/11/2014 Thông tư 43/2014/TT-BYT Quy đnh v qun lý thc phm chc năng
31 20/2012/TT-BYT 15/11/2012 Thông tư 20/2012/TT-BYT Ban hành quy chun k thut quc gia đi vi sn phm dinh dưng công thc cho tr đến 12 tháng tui
32 22/2012/TT-BYT 15/11/2012 Thông tư 22/2012/TT-BYT Ban hành quy chun k thut quc gia đi vi sn phm dinh dưng công thc vi mc đích ăn b sung cho tr t 6 đến 36 tháng tui
33 21/2012/TT-BYT 15/11/2012 Thông tư 21/2012/TT-BYT Ban hành quy chun k thut quc gia đi vi sn phm dinh dưng công thc vi mc đích y tế đc bit cho tr đến 12 tháng tui
34 23/2012/TT-BYT 15/11/2012 Thông tư 23/2012/TT-BYT Ban hành quy chun k thut quc gia đi vi sn phm dinh dưng chế biến t ngũ cc cho tr t 6 đến 36 tháng tui
35 05/2012/TT-BYT 01/03/2012 Thông tư 05/2012/TT-BYT Ban hành quy chun k thut quc gia đi vi ô nhim vi sinh vt trong thc phm
36 34/2011/TT-BYT 30/08/2011 Thông tư 34/2011/TT-BYT Ban hành các quy chun k thut quc gia v an toàn v sinh đi vi bao bì, dng c tiếp xúc trc tiếp vi thc phm
37 18/2011/TT-BYT 30/05/2011 Thông tư 18/2011/TT-BYT Ban hành các quy chun k thut quc gia đi vi thc phm b sung vi cht dinh dưng
38 01/2011/TT-BYT 13/01/2011 Thông tư 01/2011/TT-BYT Ban hành các quy chun k thut quc gia đi vi ph gia thc phm
39 04/2011/TT-BYT 13/01/2011 Thông tư 04/2011/TT-BYT Ban hành các quy chun k thut quc gia đi vi thc phm b sung vi cht dinh dưng
40 05/2011/TT-BYT 13/01/2011 Thông tư 05/2011/TT-BYT Ban hành các quy chun k thut quc gia đi vi nưc đá dùng lin
41 02/2011/TT-BYT 13/01/2011 Thông tư 02/2011/TT-BYT Ban hành các quy chun k thut quc gia đi vi gii hn ô nhim hóa hc trong thc phm
42 03/2011/TT-BYT 13/01/2011 Thông tư 03/2011/TT-BYT Ban hành các quy chun k thut quc gia đi vi các cht đưc s dng đ b sung vi cht dinh dưng vào thc phm
43 44/2010/TT-BYT 22/12/2010 Thông tư 44/2010/TT-BYT Ban hành các quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm
44 45/2010/TT-BYT 22/12/2010 Thông tư 45/2010/TT-BYT Ban hành quy chun k thut quc gia đi vi các sn phm đ ung có cn
45 41/2010/TT-BYT 18/11/2010 Thông tư 41/2010/TT-BYT Ban hành quy chun k thut quc gia đi vi các sn phm sa lên men
46 34/2010/TT-BYT 02/06/2010 Thông tư 34/2010/TT-BYT Ban hành quy chun k thut quc gia đi vi nưc khoáng thiên nhiên và nưc ung đóng chai
47 30/2010/TT-BYT 02/06/2010 Thông tư 30/2010/TT-BYT Ban hành quy chun k thut quc gia đi vi các sn phm sa dng lng
48 31/2010/TT-BYT 02/06/2010 Thông tư 31/2010/TT-BYT Ban hành quy chun k thut quc gia đi vi các sn phm sa dng bt
49 32/2010/TT-BYT 02/06/2010 Thông tư 32/2010/TT-BYT Ban hành quy chun k thut quc gia đi vi các sn phm phomat
50 33/2010/TT-BYT 02/06/2010 Thông tư 33/2010/TT-BYT Ban hành quy chun k thut quc gia đi vi các sn phm cht béo t sa
51 35/2010/TT-BYT 02/06/2010 Thông tư 35/2010/TT-BYT Ban hành quy chun k thut quc gia đi vi các sn phm đ ung không cn
52 14/2010/TT-BYT 20/05/2010 Thông tư 14/2010/TT-BYT Ban hành quy chun k thut v các cht đưc s dng đ b sung km vào thc phm
53 15/2010/TT-BYT 20/05/2010 Thông tư 15/2010/TT-BYT Ban hành quy chun k thut quc gia v acid folic đưc s dng đ b sung vào thc phm
54 16/2010/TT-BYT 20/05/2010 Thông tư 16/2010/TT-BYT Ban hành quy chun k thut quc gia v các cht đưc s dng đ b sung st vào thc phm
55 17/2010/TT-BYT 20/05/2010 Thông tư 17/2010/TT-BYT Ban hành quy chun k thut quc gia v các cht đưc s dng đ b sung Calci vào thc phm
56 19/2010/TT-BYT 20/05/2010 Thông tư 19/2010/TT-BYT Ban hành quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - cht làm m
57 20/2010/TT-BYT 20/05/2010 Thông tư 20/2010/TT-BYT Ban hành quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - cht to xp
58 21/2010/TT-BYT 20/05/2010 Thông tư 21/2010/TT-BYT Ban hành quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - cht chng đông vón
59 22/2010/TT-BYT 20/05/2010 Thông tư 22/2010/TT-BYT Ban hành quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - cht gi màu
60 23/2010/TT-BYT 20/05/2010 Thông tư 23/2010/TT-BYT Ban hành quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - cht chng oxy hóa
61 24/2010/TT-BYT 20/05/2010 Thông tư 24/2010/TT-BYT Ban hành quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - cht chng to bt
62 25/2010/TT-BYT 20/05/2010 Thông tư 25/2010/TT-BYT Ban hành quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - cht ngt tng hp
63 26/2010/TT-BYT 20/05/2010 Thông tư 26/2010/TT-BYT Ban hành quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - cht làm rn chc
64 28/2010/TT-BYT 20/05/2010 Thông tư 28/2010/TT-BYT Ban hành quy chun k thut quc gia v ph gia thc phm - cht điu chnh đ acid