Ban lãnh đạo

        VIỆN TRƯỞNG: 

PGS.TS. Lê Thị Hồng Hảo

Tel: 024 3971 6140

Email: haolth@nifc.gov.vn

        PHÓ VIỆN TRƯỞNG: 

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Tel: 024 3226 2213

Email: huyenntt@nifc.gov.vn

        PHÓ VIỆN TRƯỞNG: 

TS. Trần Cao Sơn
Tel: 024 3972 9500
Email: sontc@nifc.gov.vn