Ban lãnh đạo

        VIỆN TRƯỞNG: 

PGS.TS. Lê Thị Hồng Hảo

Email: haolth@nifc.gov.vn

        PHÓ VIỆN TRƯỞNG: 

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Email: huyenntt@nifc.gov.vn

        PHÓ VIỆN TRƯỞNG: 

TS. Trần Cao Sơn
Email: sontc@nifc.gov.vn

PHÓ VIỆN TRƯỞNG: 

TS. Lê Thị Phương Thảo

TS. Lê Thị Phương Thảo

Email: thaoltp@nifc.gov.vn