Cung cấp mẫu chuẩn, chất chuẩn

 

STT Mã số Tên chất chuẩn/Mẫu chuẩn Giá Trạng thái Nhóm chất
1 PH003-1ML Phylloquinone 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
2 GL002-5G Glucose 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
3 SO002-5G Sodium Benzoate 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
4 CA003-1G Caffeine anhydrous 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
5 FO001-1G Folic acid 250,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
6 CA005-1G D-Calcium Pantothenate 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
7 RI001-1G Riboflavin 500,000 Hết hàng Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
8 NI001-1G Niacinamide 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
9 TH002-1G Thiamine hydrochloride 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
10 BI001-1G Biotin 800,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
11 PO003-5G Potassium Sorbate 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
12 FR001-5G Fructose 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
13 LA001-5G Lactose 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
14 SO003-5G Sorbitol 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
15 CY003-5G Sodium cyclamate 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
16 AS001-5G Aspartame 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
17 SU002-5G Sunset Yellow 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
18 ER001-100MG Erythrosine B 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
19 CA006-100MG Carmoisine 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
20 AL002-1G Allura red 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
21 AM003-1G Amaranth 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
22 PO001-1G Ponceau 4R 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
23 CH003-1ML Cholecalciferol 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
24 BR001-5G Brilliant Blue 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
25 CY002-200MG Cyanocobalamin 800,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
26 TA003-5G Tartrazine 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
27 AC001-5G Acesulfame K 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
28 SA001-5G Sodium Saccharin Anhydrous 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
29 TO001-1ML Tocopheryl acetate (DL, alpha) 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
30 PY001-1G Pyridoxin.HCl 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
31 RE001-1ML Retinol 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin