Cung cấp mẫu chuẩn, chất chuẩn

 

STT Mã số Tên chất chuẩn/Mẫu chuẩn Giá Trạng thái Nhóm chất
1 CA003-1G Caffeine anhydrous 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
2 FO001-1G Folic acid 250,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
3 CA005-1G D-Calcium Pantothenate 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
4 RI001-1G Riboflavin 500,000 Hết hàng Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
5 NI001-1G Niacinamide 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
6 TH002-1G Thiamine hydrochloride 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
7 CH003-1ML Cholecalciferol 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
8 PH003-1ML Phylloquinone 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
9 ER001-100MG Erythrosine B 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
10 CA006-100MG Carmoisine 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
11 AL002-1G Allura red 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
12 AM003-1G Amaranth 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
13 PO001-1G Ponceau 4R 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
14 BI001-1G Biotin 800,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
15 CY003-5G Sodium cyclamate 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
16 AC001-5G Acesulfame K 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
17 CY002-200MG Cyanocobalamin 800,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
18 AS001-5G Aspartame 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
19 SU002-5G Sunset Yellow 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
20 TA003-5G Tartrazine 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
21 SO002-5G Sodium Benzoate 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
22 PO003-5G Potassium Sorbate 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
23 FR001-5G Fructose 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
24 GL002-5G Glucose 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
25 LA001-5G Lactose 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
26 SO003-5G Sorbitol 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
27 BR001-5G Brilliant Blue 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
28 SA001-5G Sodium Saccharin Anhydrous 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
29 PY001-1G Pyridoxin.HCl 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
30 TO001-1ML Tocopheryl acetate (DL, alpha) 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin
31 RE001-1ML Retinol 500,000 Sẵn có Nhóm Chất phụ gia và Vitamin