Cung cấp mẫu chuẩn, chất chuẩn

 

STT Mã số Tên chất chuẩn/Mẫu chuẩn Giá Trạng thái Nhóm chất
1 AF001-1ML Aflatoxin B1 1,000,000 Sẵn có Nhóm Độc tố
2 OC001-1ML Ochratoxin A 1,000,000 Sẵn có Nhóm Độc tố
3 AF002-1ML Aflatoxin B2 1,000,000 Sẵn có Nhóm Độc tố
4 AF003-1ML Aflatoxin G1 1,000,000 Sẵn có Nhóm Độc tố