Nghị định

THỨ TỰ SỐ HIỆU NĂM NỘI DUNG
1 14/2021/NÐ-CP 01/03/2021 Ngh đnh 14/2021/NĐ-CP Quy đnh x pht vi phm hành chính v chăn nuôi
2 13/2020/NÐ-CP 21/01/2020 Ngh đnh 13/2020/NĐ-CP Hưng dn chi tiết Lut chăn nuôi
3 85/2019/NÐ-CP 14/11/2019 Ngh đnh 85/2019/NĐ-CP Quy đnh thc hin th tc hành chính theo cơ chế mt ca quc gia, cơ chế mt ca ASEAN và kim tra chuyên ngành đi vi hàng hóa xut khu, nhp khu
4 155/2018/NÐ-CP 12/11/2018 Ngh đnh s 155/2018/NĐ-CP sa đi, b sung mt s quy đnh liên quan đến điu kin đu tư kinh doanh thuc phm vi qun lý nhà nưc ca B Y tế
5 115/2018/NÐ-CP 04/09/2018 Ngh đnh s 115/2018/NĐ-CP qui đnh x pht vi phm hành chính v An toàn thc phm
6 78/2018/NÐ-CP 16/05/2018 Ngh đnh 78/2018/NĐ-CP sa đi Ngh đnh 127/2007/NĐ-CP hưng dn Lut tiêu chun và quy chun k thut
7 74/2018/NÐ-CP 15/05/2018 Ngh đnh 74/2018/NĐ-CP sa đi Ngh đnh 132/2008/NĐ-CP hưng dn Lut cht lưng sn phm, hàng hóa
8 15/2018/NÐ-CP 02/02/2018 Ngh đnh 15/2018/NĐ-CP thay thế Ngh đnh s 38/2012/NĐ-CP quy đnh chi tiết thi hành mt s điu ca Lut an toàn thc phm
9 15/2018/NÐ-CP 02/02/2018 Ngh đnh 15/2018/NĐ-CP Quy đnh chi tiết thi hành mt s điu ca Lut An toàn thc phm
10 90/2017/NÐ-CP 31/07/2017 Ngh đnh 90/2017/NĐ-CP quy đnh x pht vi phm hành chính trong lĩnh vc thú y
11 43/2017/NÐ-CP 14/04/2017 Ngh đnh 43/2017/NĐ-CP v nhãn hàng hóa
12 107/2016/NÐ-CP 01/07/2016 Ngh đnh 107/2016/NĐ-CP quy đnh điu kin kinh doanh dch v đánh giá s phù hp
13 67/2016/NÐ-CP 01/07/2016 Ngh đnh 67/2016/NĐ-CP Quy đnh v điu kin sn xut, kinh doanh thc phm thuc lĩnh vc qun lý chuyên ngành ca B Y tế
14 09/2016/NÐ-CP 28/01/2016 Ngh đnh s 09/2016/NĐ-CP ca Chính ph: Quy đnh v tăng cưng vi cht dinh dưng vào thc phm
15 100/2014/NÐ-CP 06/11/2014 Ngh đnh 100/2014/NĐ-CP quy đnh v kinh doanh và s dng sn phm dinh dưng dùng cho tr nh, bình bú và vú ngm nhân to