Đào tạo

 

TT Nội dung khóa học Thời gian khóa học (số ngày)
1 Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí trong thực phẩm 4
2 Định lượng tổng số nấm men, nấm mốc trong thực phẩm 6
3 Định lượng tổng số Coliform trong thực phẩm (TCVN 4882) 4
4 Định lượng E.coli trong thực phẩm (TCVN 6846) 5
5 Định lượng tụ cầu dương tính Coagulase trong thực phẩm (TCVN 4830-1) 5
6 Định lượng Bacillus cereus giả định trong thực phẩm (TCVN 4992) 4
7 Định lượng C.perfringens trong thực phẩm (TCVN 4991) 5
8 Phát hiện Salmonella  trong thực phẩm (TCVN 10708-1) 6
9 Định lượng Coliform, E.coli màng lọc trong nước (TCVN 6187-1) 4
10 Định lượng P.aeruginosa màng lọc trong nước  TCVN8881:2011 4
11 Phương pháp định lượng vi khuẩn kỵ khí sinh H2S màng lọc TCVN 6191-2 4
12 Phương pháp định lượng Streptococcus feacalist màng lọc TCVN 6189-2 4
13 Phân tích hàm lượng collagen trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng hplc 5
14 Phân tích hàm lượng acid amin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng hplc 5
15 Phân tích hàm lượng glutathion trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng hplc 4
16 Phân tích hàm lượng coenzyme q10 trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng hplc 4
17 Phân tích hàm lượng phenformin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng hplc 4
18 Phân tích hàm lượng sibutramin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng hplc 4
19 Phân tích hàm lượng msm trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng hplc 4
20 Phân tích hàm lượng silymarin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng hplc 4
21 Phân tích hàm lượng curcuminoid trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng hplc 4
22 Phân tích hàm lượng flavonol trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng hplc 4
23 Phân tích hàm lượng taurin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng hplc 4
24 Phân tích hàm lượng lysin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng hplc 4
25 Phân tích hàm lượng glucosamin trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng hplc 4
26 Xác định hàm lượng protein (đạm) trong bằng phương pháp Kjehdal 3
27 Xác định hàm lượng lipid (béo) bằng phương pháp soxhlet 3
28 Xác định hàm lượng đường tổng, đường khử, carbohydrat bằng phương pháp chuẩn độ 4
29 Xác định hàm lượng vitamin nhóm B bằng HPLC 4
30 Xác định hàm lượng vitamin nhóm B bằng LC-MS/MS 4
31 Xác định hàm lượng vitamin C bằng HPLC 3
32 Xác định hàm lượng vitamin A bằng HPLC hoặc LC-MS/MS 4
33 Xác định hàm lượng vitamin D bằng HPLC hoặc LC-MS/MS 4
34 Xác định hàm lượng vitamin E bằng HPLC hoặc LC-MS/MS 4
35 Xác định đồng thời vitamin A, D, E bằng LC-MS/MS 4
36 Xác định hàm lượng vitamin K1 bằng LC-MS/MS 4
37 Xác định hàm lượng vitamin K2 (MK-4 và MK-7) bằng LC-MS/MS 4
38 Xác định đồng thời vitamin K1, K2 bằng LC-MS/MS 4
39 Xác định hàm lượng beta-carotein bằng LC-MS/MS 4
40 Xác định hàm lượng aspartam bằng HPLC 3
41 Xác định hàm lượng acesulfame K bằng HPLC 3
42 Xác định hàm lượng saccharin bằng HPLC 3
43 Xác định hàm lượng benzoat bằng HPLC 3
44 Xác định hàm lượng sorbat bằng HPLC 3
45 Xác định đồng thời Aspartam, acesulfam K, saccharin, benzoat, sorbat bằng HPLC 4
46 Xác định phẩm màu thực phẩm bằng HPLC 4
47 Xác định hàm lượng cyclamat bằng HPLC 3
48 Đào tạo sử dụng test kiểm tra nhanh an toàn thực phẩm 1
49 Xác định hàm lượng Pb trong thực phẩm bằng GF-AAS 4
50 Xác định hàm lượng Cd trong thực phẩm bằng GF-AAS 4
51 Xác định hàm lượng As trong thực phẩm bằng HVG-AAS 4
52 Xác định hàm lượng Hg trong thực phẩm bằng HVG-AAS 4
53 Xác định hàm lượng Pb, Cd trong thực phẩm bằng GF-AAS 5
54 Xác định hàm lượng Pb, Cd, As, Hg trong thực phẩm bằng AAS 6
55 Xác định hàm lượng Pb, Cd, As, Hg trong thực phẩm bằng ICP-MS 4
56 Xác định hàm lượng Iod trong thực phẩm bằng ICP-MS 4
57 Xác định hàm lượng Nitrat, Nitrit trong thực phẩm bằng IC 4
58 Xác định hàm lượng Nitrat, Nitrit trong nước bằng UV-Vis 3
59 Xác định hàm lượng Fe trong nước bằng UV-Vis 3
60 Xác định hàm lượng Chỉ số pecmanganate trong nước bằng chuẩn độ 2
61 Xác định hàm lượng độ cứng trong nước bằng chuẩn độ 2
62 Phân tích chỉ tiêu Hoá lý của các sản phẩm đồ uống có cồn (hàm lượng etanol, methanol, acetaldehyde, rượu bậc cao, ethyl acetate,diacetyl, furfurol) 4
63 Phân tích hóa chất bảo vệ thực vật trong thực phẩm 4
64 Phân tích hóa chất bảo vệ thực vật trong nước 4
65 Phân tích độc tố vi nấm Aflatoxin B1,B2,G1,G2 trong thực phẩm 4
66 Phân tích độc tố vi nấm Ochratoxin A  trong thực phẩm 4
67 Phân tích hormone nhóm beta-agonist trong thực phẩm  4
68 Phân tích kháng sinh nhóm phenicol trong thực phẩm 4
69 Phân tích  kháng sinh nhóm tetracycline trong thực phẩm 4
70 Phân tích kháng sinh nhóm aminoglycosides trong thực phẩm  4
71 Phân tích độc tố vi nấm Fumonisin trong thực phẩm 4
72 Phân tích độc tố vi nấm Zearalenone  trong thực phẩm 4
73 Phân tích độc tố vi nấm Deoxynivalenol  trong thực phẩm 4
74 Hướng dẫn thẩm định và xác định độ không đảm bảo đo của phương pháp hóa học 3
75 Hướng dẫn thẩm định và xác định độ không đảm bảo đo của phương pháp Vi sinh 3
76 Xây dựng PTN phù hợp theo yêu cầu TCVN ISO/IEC 17025 4
77 Nhận thức về TCVN ISO/IEC 17025 1
78 Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý PTN 1
79 Đánh giá nội bộ PTN 3
80 Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 22000:2018 2
81 Kỹ năng cán bộ quản lý PTN 2
82 Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thử nghiệm 3
83 Quản lý rủi ro PTN 2
84 Kiểm tra, hiệu chuẩn cân phân tích, cân kỹ thuật 3
85 Hiệu chuẩn các tủ nhiệt trong PTN (tủ đông, tủ lạnh, tủ ấm, tủ sấy, lò nung...) 4
86 Kiểm tra dụng cụ đo thể tích thí nghiệm (pipet thủy tinh, micropipet, buret, dispensor) 3