Cung cấp mẫu chuẩn, chất chuẩn

 

STT Mã số Tên chất chuẩn/Mẫu chuẩn Giá Trạng thái Nhóm chất
1 AR003-50ML Arsenic (As) 1000 mg/L 300,000 Sẵn có Nhóm Kim loại
2 CA002-50ML Cadmium (Cd) 1000 mg/L 300,000 Sẵn có Nhóm Kim loại
3 ZI001-50ML Zinc (Zn) 1000 mg/L 300,000 Sẵn có Nhóm Kim loại
4 LE001-50ML Lead (Pb) 10 mg/L 250,000 Sẵn có Nhóm Kim loại
5 CA001-50ML Cadmium (Cd) 10 mg/L 250,000 Sẵn có Nhóm Kim loại
6 AR002-50ML Arsenic (As) 10 mg/L 250,000 Sẵn có Nhóm Kim loại
7 ME001-50ML Mercury (Hg) 10 mg/L 250,000 Sẵn có Nhóm Kim loại
8 TI001-50ML Tin (Sn) 10 mg/L 250,000 Hết hàng Nhóm Kim loại
9 MA002-50ML Manganese (Mn) 1000 mg/L 300,000 Hết hàng Nhóm Kim loại
10 AN001-50ML Antimony (Sb) 10 mg/L 250,000 Hết hàng Nhóm Kim loại
11 NI002-50ML Nitrate 1000 mg/L 300,000 Sẵn có Nhóm Kim loại
12 NI003-50ML Nitrite 1000 mg/L 300,000 Sẵn có Nhóm Kim loại
13 PO002-50ML Potassium (K) 1000 mg/L 300,000 Sẵn có Nhóm Kim loại
14 SO001-50ML Sodium (Na) 1000 mg/L 300,000 Sẵn có Nhóm Kim loại
15 CA004-50ML Calcium (Ca) 1000 mg/L 300,000 Sẵn có Nhóm Kim loại
16 MA001-50ML Magnesium (Mg) 1000 mg/L 300,000 Sẵn có Nhóm Kim loại
17 ME002-50ML Mercury (Hg) 1000 mg/L 300,000 Sẵn có Nhóm Kim loại
18 SU001-50ML Sulfate 1000 mg/L 300,000 Hết hàng Nhóm Kim loại
19 LE002-50ML Lead (Pb) 1000 mg/L 300,000 Sẵn có Nhóm Kim loại
20 CO003-50ML Copper (Cu) 1000 mg/L 300,000 Hết hàng Nhóm Kim loại
21 TI002-50ML Tin (Sn) 1000 mg/L 300,000 Hết hàng Nhóm Kim loại
22 CH006-50ML Chloride 1000 mg/L 300,000 Hết hàng Nhóm Kim loại
23 PH002-50ML Phosphate (P) 1000 mg/L 300,000 Hết hàng Nhóm Kim loại
24 IR001-50ML Iron (Fe) 1000 mg/L 300,000 Hết hàng Nhóm Kim loại