Thành tích - Khen thưởng

 

DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
CỦA VIỆN KIỂM NGHIỆM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM QUỐC GIA

 

1. Hình thức khen thưởng đã được nhận

 

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA NĂM 2019
Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo chất lượng kiểm nghiệm an toàn thực phẩm và nâng cao hiệu quả dịch vụ công,

góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc
(Quyết định số 706/QĐ-CTN ngày 06/5/2019 của Chủ tịch nước)

 

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM 2015
Đã có nhiều thành tích trong công tác kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm,
góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân

(Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 26/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ)

 

          BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ CÁC NĂM 2023, 2021, 2019, 2016, 2015, 2014, 2013

Năm 2023:                                                               Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác Y tế năm 2021 – 2022

                                                                                                    (Quyết định số 2579/QĐ-BYT ngày 19/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
 Năm 2021:                                                                            Đã có thành tích xuất sắc trong công tác phục vụ Đại hội XIII của Đảng

                                                                                                       (Quyết định 2745/QĐ-BYT ngày 03/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
                                                                                Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác Y tế năm 2019 – 2020

                                                                                                 (Quyết định số 1954/QĐ-BYT ngày 20/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Năm 2019:                                                                       Đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị

                                                                                                  (Quyết định số 2314/QĐ-BYT ngày 05/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Năm 2016:                                                   Đã có nhiều thành tích, đóng góp trong công tác y tế dự phòng góp phần vào sự nghiệp bảo vệ,

                                                                                                                       chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

                                                                                                    (Quyết định số 5892/QĐ-BYT ngày 10/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Năm 2015:                                                                                                     Đã đạt được thành tích xuất sắc tại
                                                                               Hội thao Kỹ thuật Sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tếkhu vực Hà Nội lần thứ XXVI năm 2015

                                                                                                  (Quyết định số 929/QĐ-BYT ngày 19/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Năm 2014:                                                    Đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra đảm bảo chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt

                                                                                                 (Quyết định số 5043/QĐ-BYT ngày 05/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Năm 2013:                                                                         Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch Y tế năm 2012

                                                                                                 (Quyết định số 828/QĐ-BYT ngày 13/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN NĂM 2022
Đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp, tham mưu xây dựng, triển khai thi hành Luật Cảnh vệ năm 2017
(Quyết định số 7820/QĐ-BCA ngày 25/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an)

 

BẰNG KHEN CỦA TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

(BAN CHỈ ĐẠO 389 QUỐC GIA) NĂM 2020, 2015
Đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra đảm bảo chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt
(Quyết định số 06/QĐ-BCĐ389 ngày 01/6/2020 của Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia;
Quyết định số 09/QĐ-BCĐ389 ngày 23/11/2015 của Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia)


BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2016
Đã có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2015
(Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 16/02/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

 

BẰNG KHEN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM NĂM 2022
Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm An toàn vệ sinh lao động" năm 2021
(Quyết định số 4486/QĐ-TLĐ ngày 12/4/2022 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

 

BẰNG KHEN CỦA CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM NĂM 2020, 2017

Năm 2020:                                                                              Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi

                                                                                                          và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2019

                                                                            Quyết định số 18/QĐ-CĐYT ngày 13/01/2020 của Ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam

Năm 2017:                                                                               Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi

                                                                                                            và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2016

                                                                            (Quyết định số 43/QĐ-CĐYT ngày 16/02/2017 của Ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam)

 

2. Danh hiệu thi đua đã được nhận

CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2020
Đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của Bộ Y tế
(Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ)

 

                                                                                                            CỜ THI ĐUA CỦA BỘ Y TẾ CÁC NĂM 2019, 2016, 2013
Năm 2019:                                                                         Đã có thành tích xuất sắt trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019
                                                                                                (Quyết định số 3415/QĐ-BYT ngày 04/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Năm 2016:                                                                        Đã có thành tích  xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016
                                                                                                (Quyết định số 594/QĐ-BYT ngày 24/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Năm 2013:                                                                        Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2013
                                                                                                (Quyết định số 410/QĐ-BYT ngày 27/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC CỦA CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM NĂM 2022
Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2021
(Quyết định số 29/QĐ-CĐYT ngày 12/01/2022 của Ban Chấp hành Công đoàn Y tế Việt Nam)

 

TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC TỪ NĂM 2014 ĐẾN NĂM 2022

Năm 2022:                                                                 Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác Y tế năm 2022
                                                                                               (Quyết định số 2578/QĐ-BYT ngày 19/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Năm 2021:                                                                 Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác Y tế năm 2021
                                                                                               (Quyết định số 1143/QĐ-BYT ngày 11/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Năm 2020:                                                                 Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác Y tế năm 2020

                                                                                                (Quyết định số 1952/QĐ-BYT ngày 20/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Năm 2019:                                                                 Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác Y tế năm 2019
                                                                                               (Quyết định số 1224/QĐ-BYT ngày 19/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Năm 2018:                                                                 Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác Y tế năm 2018
                                                                                                (Quyết định số 1064/QĐ-BYT ngày 22/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Năm 2017:                                                                Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác Y tế năm 2017
                                                                                               (Quyết định số 2101/QĐ-BYT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Năm 2016:                                                                Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác Y tế năm 2016
                                                                                              (Quyết định số 670/QĐ-BYT ngày 01/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Năm 2015:                                                                Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác Y tế năm 2015
                                                                                              (Quyết định số 1347/QĐ-BYT ngày 13/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
Năm 2014:                                                                Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác Y tế năm 2021
                                                                                              (Quyết định số 1383/QĐ-BYT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế)