Thành tích - Khen thưởng

 

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3 

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo chất lượng kiểm nghiệm an toàn thực phẩm và nâng cao hiệu quả dịch vụ công, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc

(Quyết định số 706/QĐ-CTN ngày 06/5/2019)

 

  

 

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Đã có nhiều thành tích trong công tác kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân

(Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 26/11/2015)

 

 

CỜ THI ĐUA CỦA BỘ Y TẾ

Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2013 

(Quyết định số 410/QĐ-BYT ngày 27/01/2014)

 

 

BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

Năm 2010:

Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2010

(Quyết định số 523/QĐ-BYT ngày 23/2/2011).

 

Năm 2012:

Đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch y tế năm 2012

(Quyết định số 828/QĐ-BYT ngày 13/3/2013 và Quyết định số 954/QĐ-BYT ngày 25/3/2013).

 

Năm 2014:

Đã có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị

(Quyết định số 1374/QĐ-BYT ngày 22/4/2014)

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra đảm bảo chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt

(Quyết định số 5043/QĐ-BYT ngày 05/12/2014)

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2014

(Quyết định số 1383/QĐ-BYT ngày 16/4/2015)

 

Năm 2015:

Đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của ngành y tế giai đoạn 2010 - 2015

(Quyết định số 4252/QĐ-BYT ngày 13/10/2015)

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2015

Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam tặng Bằng khen

 

Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi

và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

(Quyết định số 134/QĐ-CĐYT ngày 05/02/2015)

 

 

Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tặng Bằng khen

 

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống hàng giả,

hàng kém chất lượng

(Quyết định số 09/QĐ-BCĐ389 ngày 23/11/2015)

 

 

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen

 

Khen thưởng thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2015

 

(Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 16/02/2016) 

(Quyết định số 1347/QĐ-BYT ngày 13/4/2016)