THỨ TỰ SỐ HIỆU NĂM NỘI DUNG
1 521/QÐ-BCT 28/03/2022 Quyết đnh v vic ch đnh cơ quan kim tra nhà nưc v an toàn thc phm đi vi thc phm nhp khu thuc trách nhim qun lý ca B Công Thương
2 1150/BCT-KHCN 08/03/2022 Quyết đnh v vic hưng dn thc hin quy đnh mi v an toàn thc phm ca liên minh châu Âu
3 282/QÐ-BCT 04/03/2022 Quyết đnh v vic ch đnh cơ s kim nghim thc phm phc v qun lý nhà nưc v an toàn thc phm ca B Công Thương
4 2205/QÐ-BCT 24/09/2021 Quyết đnh v vic ch đnh cơ s kim nghim thc phm phc v qun lý nhà nưc v an toàn thc phm ngày 24 tháng 9 năm 2021