Quyết định về việc thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón ngày 21/04/2020

Quyết định về việc thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón ngày 21/04/2020

Tên tài liệu Quyết định về việc thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón ngày 21/04/2020
Số hiệu 703/QÐ-BVTV-KH
Ngày phát hành 21/04/2020
Mô tả

Quyết định về việc thay đổi, bổ sung phạm vi chỉ định tổ chức thử nghiệm phân bón ngày 21/04/2020

Xem chi tiết Chi-dinh-thu-nghiem-phan-bon-Cuc-BVTV.pdf
Tải về