• » Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ hoạt động nhiệm vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm được giao từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2022

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ hoạt động nhiệm vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm được giao từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2022