Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Cung cấp thiết bị phần cứng công nghệ thông tin