Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

THỨ TỰ SỐ HIỆU NĂM NỘI DUNG
1 08/QÐ-CCPT 12/05/2023 Quyết đnh v vic ch đnh cơ s kim nghim thc phm phc v qun lý nhà nưc v an toàn thc phm
2 2659/QÐ-BVTV-KH 18/08/2022 Quyết đnh ch đnh t chc th nghim thuc Bo v thc vt phc v qun lý nhà nưc
3 92/QÐ-CN-TACN 06/05/2022 Quyết đnh ch đnh phòng th nghim thc ăn chăn nuôi
4 52/GCN-CN-TACN 06/05/2022 Giy chng nhn đăng ký hot đng th nghim thc ăn chăn nuôi
5 07/GCN-CN-TACN 25/01/2022 Giy chng nhn đăng ký hot đng chng nhn
6 23/QÐ-CN-TACN 25/01/2022 Quyết đnh ch đnh t chc chng nhn hp quy lĩnh vc thc ăn chăn nuôi
7 254/QÐ-QLCL 10/12/2021 Quyết đnh v vic b sung phm vi ch đnh cơ s kim nghim thc phm phc v qun lý nhà nưc v an toàn thc phm ca BNN & PTNT
8 220/QÐ-CN-TACN 22/11/2021 Quyết đnh v vic ch đnh tm thi phòng th nghim lĩnh vc thc ăn chăn nuôi s 220/QĐ-CN-TACN ngày 22/11/2021
9 122/GCN-CN-TACN 10/09/2020 Giy chng nhn đăng ký hot đng chng nhn - Cc chăn nuôi ngày 10/9/2020
10 269/QÐ-CN-TACN 10/09/2020 V vic ch đnh t chc chng nhn hp quy lĩnh vc thc ăn chăn nuôi ngày 10/9/2020
11 703/QÐ-BVTV-KH 21/04/2020 Quyết đnh v vic thay đi, b sung phm vi ch đnh t chc th nghim phân bón ngày 21/04/2020
12 80/QÐ-QLCL 06/04/2020 Quyết đnh ch đnh cơ s kim nghim thc phm phc v qun lý nhà nưc v an toàn thc phm ca BNN & PTNT ngày 6/4/2020
13 1619/ QÐ-BVTV-KH 26/06/2019 Quyết đnh v vic ch đnh T chc chng nhn s phù hp cht lưng thc ăn chăn nuôi có ngun gc thc vt nhp khu thuc din phi kim dch thc vt ca Cc Bo v thc vât ngày 26/06/2019
14 118/QÐ-CN-TACN 19/04/2019 Quyết đnh ch đnh phòng th nghim lĩnh vc thc ăn chăn nuôi ngày 19/4/2019
15 443/QÐ-CN-TACN 26/10/2018 Quyết đnh v vic ch đnh t chc chng nhn s phù hp cht lưng TĂCN nhp khu ngày 26/10/2018