Bộ Y tế

THỨ TỰ SỐ HIỆU NĂM NỘI DUNG
1 582/QÐ-ATTP 14/11/2023 Quyết đnh ch đnh Vin là đơn v kim nghim thc phm phc v qun lý nhà nưc theo thông tư 20 ca BYT ngày 14/11/2023
2 3800/QÐ-BYT 17/10/2023 Quyết đnh ch đnh t chc giám đnh thc phm thuc phm vi qun lý ca B Y tế s 3800/QĐ-BYT ngày 09 tháng 10 năm 2023
3 3347/QÐ-BYT 25/08/2023 Quyết đnh v vic giao nhim v kim tra nhà nưc v an toàn thc phm nhp khu thuc trách nhim qun lý ca B Y tế s 3347/QĐ-BYT ngày 25 tháng 8 năm 2023
4 3418/QÐ-BYT 19/12/2022 Quyết đnh ch đnh Vin là cơ s kim nghim kim chng v an toàn thc phm thuc trách nhim qun lý ca BYT ngày 19/12/2022
5 603/QÐ-VSDTTU 24/06/2021 Quyết đnh v vic cp giy chng nhn năng lc xét nghim khng đnh vi rút SARS-CoV-2 cho Vin Kim nghim an toàn v sinh thc phm quc gia ca Vin V sinh dch t trung ương ngày 24/6/2021
6 5455/QÐ-BYT 28/12/2020 Quyết đnh giao b sung nhim v cho Vin Kim nghim an toàn v sinh thc phm quc gia trong giai đon phòng chng dch bnh Covid-19 ngày 28/12/2020
7 4941/QÐ-BYT 10/08/2018 Quyết đnh v vic thc hin kim tra nhà nưc v an toàn thc phm nhp khu thuc phm vi qun lý ca B Y tế ngày 10/08/2018