THỨ TỰ SỐ HIỆU NĂM NỘI DUNG
1 603/QÐ-VSDTTU 24/06/2021 Quyết đnh v vic cp giy chng nhn năng lc xét nghim khng đnh vi rút SARS-CoV-2 cho Vin Kim nghim an toàn v sinh thc phm quc gia ca Vin V sinh dch t trung ương ngày 24/6/2021
2 5455/QÐ-BYT 28/12/2020 Quyết đnh giao b sung nhim v cho Vin Kim nghim an toàn v sinh thc phm quc gia trong giai đon phòng chng dch bnh Covid-19 ngày 28/12/2020
3 696/QÐ-ATTP 11/11/2020 Quyết đnh ch đnh Vin là đơn v kim nghim thc phm phc v qun lý nhà nưc theo thông tư 20 ca BYT ngày 11/11/2020
4 5176/QÐ-BYT 01/11/2019 Quyết đnh ch đnh Vin là cơ s kim nghim kim chng v an toàn thc phm thuc trách nhim qun lý ca BYT ngày 01/11/2019
5 4941/QÐ-BYT 10/08/2018 Quyết đnh v vic thc hin kim tra nhà nưc v an toàn thc phm nhp khu thuc phm vi qun lý ca B Y tế ngày 10/08/2018