Chi tiết Chất chuẩn - Mẫu chuẩn

Số Lot/ Lot Number
Ảnh công thức hóa học