CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ DỰ KIẾN

TENTATIVE CONFERENCE AGENDA

 

Ngày

Date

Thời gian

Time

Nội dung

Content

Địa điểm

Location

20/10/2022

8:00-9:00

Đăng ký đại biểu

Registration

 

9:00-9:30

Khai mạc hội nghị

Opening ceremony

Hội trường chung

Millenium Hall

9:30-12:00

Phiên chung

Plenary session

Hội trường chung

Millenium Hall

12:00-13:00

Ăn trưa

Lunch

 

13:00-13:45

Phiên đối tác 1

Partner session 1

Hội trường 1

Hall 1

13:00-13:45

Phiên đối tác 2

Partner session 2

Hội trường 2

Hall 2

14:00-17:00

Phiên khoa học 1: Chất dinh dưỡng và Phụ gia thực phẩm

Scientific session 1: Food Nutrients and Additives

Hội trường 1

Hall 1

14:00-17:00

Phiên khoa học 2: Sinh học

Scientific session 2: Biology

Hội trường 2

Hall 2

18:00-21:00

Tiệc chiêu đãi tối

Gala Dinner

 

21/10/2022

8:00-8:45

Phiên đối tác 3

Partner session 3

Hội trường 1

Millenium Hall 1

8:00-8:45

Phiên đối tác 4

Partner session 4

Hội trường 2

Millenium Hall 2

9:00-12:00

Phiên khoa học 3: Độc tố và chất ô nhiễm

Scientific session 3: Toxins and Contaminants

Hội trường 1

Millenium Hall 1

9:00-12:00

Phiên khoa học 4: Probiotics

Scientific session 4: Probiotics

Hội trường 2

Millenium Hall 2

12:00-13:00

Ăn trưa

Lunch

 

13:00-16:00

Phiên khoa học 5: Kim loại nặng và vi khoáng

Scientific session 5: Heavy metals and Minerals

Hội trường 1

Hall 1

13:00-16:00

Phiên khoa học 6: QA, QC

Scientific session 6: QA, QC

Hội trường 2

Hall 2

16:00-17:00

Phiên bế mạc

Closing session

Hội trường 1

Hall 1

20/10/2022-21/10/2022

All day

Trưng bày poster

Poster session

 

22/10/2022

All day

Thực địa

Field trip