FCC 2018

Những ngày quan trọng:

  • Báo cáo tóm tắt và đầy đủ: ngày 31 tháng 5 năm 2018
  • Thông báo chấp nhận toàn bộ giấy tờ: ngày 31 tháng 7 năm 2018
  • Đăng ký tham dự: 31/08/2018
  • Hội nghị: Ngày 4-5 tháng 10 năm 2018