FCC 2018

TT

Danh sách

 

1

Dr. Yukiko Yamada
Bộ Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Nhật Bản
Ministry of Agriculture, Forestry & Fisheries, Japan

Lý lịch / Bio                                  

Tóm tắt / Abtract

                  ​​​​​​                      

2

Dr. Darryl Sullivan
Ban giám đốc AOAC
AOAC Board of Directors Scientific Affairs – Covance

Lý lịch / Bio                                

Tóm tắt / Abtract

                            

3

Dr. Janie Dubois
Trung tâm đào tạo quốc tế về an toàn thực phẩm
International Food Safety Training Laboratory

Lý lịch / Bio                                  

Tóm tắt / Abtract

                  

 

4

Dr. Wayne Wargo
Trung tâm nghiên cứu và phát triển Abbott Nutrition, Hoa Kỳ
Abbott Nutrition Research and Development, USA

Lý lịch / Bio                                  

Tóm tắt / Abtract

                  

 

5

Ding Yi
Trung tâm nghiên cứu và phát triển Abbott Nutrition, Singapore
Abbott Nutrition Research and Development, Singapore

Lý lịch / Bio                                

Tóm tắt / Abtract

 

6

Kyoung-Woong Kim
Đại học Khoa học và Công nghệ Gwangju, Hàn Quốc
Gwangju Institute of Science and Technology, Korea

Lý lịch / Bio                                  

Tóm tắt / Abtract

                  

 

7

Sang Don Kim
Đại học Khoa học và Công nghệ Gwangju, Hàn Quốc
Gwangju Institute of Science and Technology, Korea

Lý lịch / Bio                                  

Tóm tắt / Abtract

                  

 

8

Steven Lehotay
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ
United State Department of Agritulture

Lý lịch / Bio                                

Tóm tắt / Abtract

                  

 

9

T.V. Nurislamova
Trung tâm khoa học liên bang về Y học và Dự phòng mối nguy đối với sức khỏe
Federal Scientific Center for Medical and Preventive Health Risk Management Technologies, Russia

Lý lịch / Bio                                

Tóm tắt / Abtract

 

10

Angela Li
Cơ quan khoa học sức khỏe, Singapore
Health Sciences Authority (HSA), Singapore

Lý lịch / Bio                                  

Tóm tắt / Abtract

                   

11

Catherine Rimmer
Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ quốc gia, Hoa Kỳ
National Institute of Standards and Technology (NIST), USA

Lý lịch / Bio                                

Tóm tắt / Abtract