Thử nghiệm thành thạo

Thử nghiệm thành thạo (TNTT) là đánh giá việc thực hiện của các bên tham gia theo tiêu chí đã được thiết lập thông qua so sánh liên phòng. [Nguồn: TCVN ISO/IEC 17025:2017, 3.5].

So sánh liên phòng (SSLP) là việc tổ chức, thực hiện và đánh giá các phép đo hoặc phép thử trên cùng đối tượng hoặc trên đối tượng tương tự nhau bởi hai hay nhiều phòng thí nghiệm theo những điều kiện định trước. [Nguồn: TCVN ISO/IEC 17025:2017, 3.3].

Vai trò của thử nghiệm thành thạo

Thử nghiệm thành thạo là một trong những công cụ quan trọng của các tổ chức công nhận, các cơ quan quản lý nhà nước và khách hàng để đánh giá năng lực kỹ thuật của các phòng thử nghiệm, phòng xét nghiệm và phòng hiệu chuẩn (sau đây gọi tắt là phòng thí nghiệm - PTN), đồng thời cũng giúp các PTN trong hoạt động kiểm soát chất lượng cũng như chứng minh năng lực kỹ thuật đối với các bên quan tâm.

Sự cần thiết của thử nghiệm thành thạo

1. PTN muốn chứng minh năng lực kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017.

Việc đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả thí nghiệm là một yêu cầu bắt buộc khi PTN muốn chứng minh năng lực kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017 Quy định chung về năng lực các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn. Tại yêu cầu 7.7.2: PTN phải theo dõi kết quả thực hiện của mình thông qua việc so sánh với kết quả của các PTN khác, khi sẵn có và thích hợp. Việc theo dõi này phải được hoạch định, xem xét và phải bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc lựa chọn một hoặc cả hai cách như sau: a) tham gia thử nghiệm thành thạo (bởi nhà cung cấp thử nghiệm thành thạo đáp ứng yêu cầu của ISO/IEC 17043); b) tham gia các hình thức so sánh liên phòng thí nghiệm khác ngoài thử nghiệm thành thạo.

2. PTN muốn được chỉ định là tổ chức thử nghiệm bởi cơ quan quản lý có thẩm quyền

Theo điểm b), khoản 1, Điều 18a tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018về sửa dổi bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa: PTN phải thực hiện việc thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng đối với phương pháp thử của sản phẩm, hàng hóa đăng ký chỉ định.

3. PTN thực phẩm muốn được chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Theo quy định tại khoản 5, Điều 5. Yêu cầu về năng lực của cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước tại Thông tư số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 01/8/2013 (Quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước), PTN phải có: Kết quả thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng đạt yêu cầu đối với ít nhất một chỉ tiêu/phép thử đăng ký chỉ định.

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo

Thử nghiệm thành thạo/ so sánh liên phòng là bằng chứng thuyết phục thể hiện năng lực kỹ thuật của PTN khi tham gia các chương trình do tổ chức cung cấp thử nghiệm thành thạo có năng lực phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17043:2010.

Để hỗ trợ các PTN trong việc tự đánh giá năng lực, độ chính xác và tin cậy của kết quả thử nghiệm, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia thường xuyên tổ chức các chương trình thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng từ năm 2010. Năm 2017, Viện đã được Hiệp hội công nhận phòng thí nghiệm Hoa kỳ (American Association for Laboratory Accreditation - A2LA) công nhận năng lực tổ chức thử nghiệm thành thạo phù hợp theo yêu cầu của ISO/IEC 17043:2010 với Chứng nhận số 4254.01 ngày 15/5/2017.

Các lĩnh vực thử nghiệm thành thạo do Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tổ chức:

  • Thực phẩm (bao gồm cả Thực phẩm chức năng)
  • Nước
  • Thức ăn chăn nuôi

Bảo mật

Toàn bộ các thông tin về việc tham gia chương trình nghiệm thành thạo của các PTN tham gia được Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia bảo mật. Các thông tin trên báo cáo liên quan tới các PTN tham gia được thể hiện bằng mã số kiểm soát. Viện chỉ cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý và chuyên gia của tổ chức công nhận khi thực hiện đánh giá ISO/IEC 17043 tại PTN của Viện.

Quá trình tổ chức thử nghiệm thành thạo

Quá trình tổ chức Thử nghiệm thành thạo của Viện thể hiện như Sơ đồ này.

Một số những dịch vụ cho khách hàng có nhu cầu:

Thông tin liên hệ với Ban tổ chức thử nghiệm thành thạo của Viện:

Đầu mối liên hệ:

Mr. Đặng Hữu Cường

Hotline: 085 929 9595

Email: ptp.rm@nifc.gov.vn

Giới thiệu chung khác

VIDEO
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập832705
  • Hàng tháng1975
  • Hôm nay871
  • Đang Online4