THỨ TỰ SỐ HIỆU NĂM NỘI DUNG
1 560.2022/QÐ-VPCNCL 30/06/2022 Quyết đnh công nhn ISO/IEC 17025:2017 ngày 30/6/2022
2 560.2022/QÐ-VPCNCL 30/06/2022 Quyết đnh công nhn m rng Đo lưng - Hiu chun
3 294.2021/QÐ-VPCNCL 31/05/2021 Chng ch và Quyết đnh công nhn ISO 17065
4 1005.2020/QÐ-VPCNCL 17/12/2020 Chng ch công nhn có đ năng lc giám đnh phù hp theo các yêu cu ca tiêu chun ISO/IEC 17020:2012 (TCVN ISO/IEC 17020:2012)
5 67.2020/QÐ-VPCNCL 05/02/2020 Quyết đnh công nhn ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003 ngày 5/2/2020
6 TNTT 01/01/2014 Tha nhn kết qu chương trình TNTT do Vin t chc