FCC 2018

 

THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC

- Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (NIFC)

- Cục An toàn thực phẩm (VFA)

- Công ty Abbott Nutrition