FCC 2018

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

CONFERENCE AGENDA

 

Ngày

Date

Thời gian

Time

Địa điểm

Location

Nội dung

Content

4/10/2018

8:00-9:00

Sảnh tầng 2

Lobby, 2nd floor

Đăng ký đại biểu

Registration

9:00-9:30

Hội trường chung

Millenium Hall

Khai mạc hội nghị

Opening ceremony

9:30-12:00

Hội trường chung

Millenium Hall

Phiên chung: Hài hòa phương pháp kiểm nghiệm chất lượng và an toàn thực phẩm

Plenary session: Method harmonization in food quality and safety testing

12:00-13:00

Nhà hàng Le Jardin

Le Jardin Restaurant

Ăn trưa

Lunch

13:00-13:45

Hội trường 1

Millenium Hall 1

Phiên đối tác 1: Phân tích đường đơn và đường đa trong thực phẩm và đồ uống bằng khối phổ

Partner session 1: Routine Food QC Testing of Mono and Disaccharides in foods and beverages with mass detection

13:00-13:45

Hội trường 2

Millenium Hall 2

Phiên đối tác 2: Giải pháp sử dụng LC-MS/MS trong kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của SCIEX

Partner session 1: SCIEX LC-MSMS solution for Food Safety Testing

14:00-17:00

Hội trường 1

Millenium Hall 1

Phiên khoa học 1: Chất dinh dưỡng

Scientific session 1: Nutrients

14:00-17:00

Hội trường 2

Millenium Hall 2

Phiên khoa học 2: Kim loại nặng và vi khoáng

Scientific session 2: Heavy metals and Minerals

18:00-21:00

Tiệc chiêu đãi tối tại nhà hàng Hoàng Gia, ngõ 74 Nguyễn Thị Định, Hà Nội

Gala Dinner at Hoang Gia Restaurant 74 Nguyen Thi Dinh street, Hanoi

05/10/2018

8:00-8:45

Hội trường 1

Millenium Hall 1

Phiên đối tác 3: Các giải pháp cho kiểm nghiệm an toàn thực phẩm và công nghệ Maldi-Tof để định danh vi khuẩn của bioMérieux

Partner session 4: Biomerieux solution for Food Safety and Maldi - Tof Technology for bacteria identification

8:00-8:45

Hội trường 2

Millenium Hall 2

Phiên đối tác 4: Hiệu quả của sắc ký ion trong phân tích an toàn thực phẩm

Partner session 4: The Power of Ion Chromatography Hyphenation Technology in Food Safety Analysis

9:00-12:00

Hội trường 1

Millenium Hall 1

Phiên khoa học 3: Vi sinh vật

Scientific session 3: Microbiology

9:00-12:00

Hội trường 2

Millenium Hall 2

Phiên khoa học 4: Độc tố và chất ô nhiễm

Scientific session 4: Toxins and Contaminants

12:00-13:00

Nhà hàng Le Jardin

Le Jardin Restaurant

Ăn trưa

Lunch

13:00-16:00

Hội trường 1

Millenium Hall 1

Phiên khoa học 5: Đảm bảo chất lượng kết quả kiểm nghiệm

Scientific session 5: Quality Control of Testing Results

13:00-16:00

Hội trường 2

Millenium Hall 2

Phiên đào tạo: Kiểm nghiệm HCBVTV

Training course: Pesticide Analysis

16:00-17:00

Hội trường 1

Millenium Hall 1

Phiên bế mạc

Closing session